WELCOME

Ο Νομός Αρκαδίας αποτελείται από τις επαρχίες Γορτυνίας -Κυνουρίας-Μαντινείας-Μεγαλοπόλεως.Έχει έκταση 4.419 τχ , 245 δημοτικά διαμερίσματα, 411 οικισμούς και 22 Δήμους .

Δήμος Γορτυνίας - Πρόσκληση συγκρότησης επιτροπής διαβούλευσης Print

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αρκαδίας                                                            Δημητσάνα, 16/02/2011
Δήμος Γορτυνίας                                                           Αρ.Πρωτ.:     1670           
Γραφείο Δημάρχου

Ταχ. Δ:Δημητσάνα
Ταχ. Κ : 220 07
Τηλέφ : 27950 31237
Fax     : 27950 31855
Mail     : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it      


ΘΕΜΑ:
Ανοιχτή Πρόσκληση Συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Γορτυνίας


Ο Δήμος Γορτυνίας σε εφαρμογή του άρθρου 76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 59/Α.Π.74896/30-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Θεσμικές αλλαγές του προγράμματος Καλλικράτης», προσκαλεί τα διοικητικά συμβούλια:
--  α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
--  β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
--  γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
--  δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
--  ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
--  στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
--  ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
--  η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
--  θ) των τοπικών συμβουλίων νέων

να ορίσουν εκπροσώπους τους καθώς και όσους από τους Δημότες επιθυμούν να συμμετέχουν στο νέο θεσμό, να καταθέσουν εγγράφως τη βούληση τους.

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Σε περίπτωση που οι συμμετοχές φορέων κ.λ.π. υπερβαίνουν τον επιτρεπόμενο αριθμό των μελών θα διενεργηθεί εκλογή μεταξύ των εκπροσώπων, των τοπικών φορέων και των δημοτών που θα πραγματοποιηθεί παρουσία των προέδρων και νόμιμων εκπροσώπων τους σε ημερομηνία που θα καθοριστεί.

Στη Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Οι υποψηφιότητες των μελών υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και την 23η Φεβρουαρίου 2011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχείο Γορτυνίας, στην Δημητσάνα και απευθύνονται στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία Φορέα με σφραγίδα/Ονοματεπώνυμο Δημότη, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ., e-mail).

Πληροφορίες

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο Internet.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 27950-31665 (κ. Ελένη Νικήτα).


Ο Δήμαρχος Γορτυνίας
Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος


Κοινοποίηση:
1. κ. Ζούνη Πέτρο - Πρόεδρο Δ.Σ.

================================================================

Δείτε την Πρόσκληση του Δήμου Γορτυνίας σε μορφή pdf εδώ.

Δημοσιεύθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2011

 
© 2024 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.