WELCOME
"Δημητράκη.
Εκάμαμε πλέον τα μάτια προσμένοντάς σας. Αδελφέ, κινήσου και βάλε μπροστά όλους τους επαρχιώτας και έλα. 24 Μαρτίου 1824. Εκ Τριπόλ."
Θ.Κολοκοτρώνης
Αρχείο Παπαλέξη - Μίσθωση χορτονομής με Δημήτρη Τρύφωνα Μέγα από Βυτίνα Print

3.12.1916.  Αντιγραφή μίσθωσις χορτονομής (Ποιμνιοβοσκή) πρωτότυπου της 11.10.1878

Κλίκ εδω για να δείτε την εικόνα 1 σε υψηλή ανάλυση   Σελ. 1η

arxeio_6

Μίσθωσις  Διά  Δρ. 610 - 1884
Ἀριθ.   8986.

Ἑν  Κρεσταίνῃ  σήμερον τήν  ἑνδεκάτην  τοῦ  μηνός Ὀκτωμβρίου   τοῦ   ἔτους   χιλιοστοῦ   ὀκτακοσιοστοῦ   ὀγδοηκοστοῦ τετάρτου ἡμέραν Πέμπτην καί ὥραν μετά μεσημβρίαν ἐν τῇ ἐνταῦθα οἰκίᾳ τῶν κληρονόμων τοῦ Παναγιώτου Παπαλέξη κειμένῃ    εἰς   τό   κέντρον  τῆς  κωμοπόλεως  ταύτης,   ἐν  ᾗ  προσκληθείς   διά   τήν   σύνταξιν   τοῦ   παρόντος    μετέβην   ἐγώ ὁ Συμβολαιογράφος Σκυλλοῦντος  Κωνσταντῖνος  Γιανναροπουλος κατοικοεδρεύων αὐτόθι, Ἐνεφανίσθησαν αὐτοπροσώπως ἐνώπιόν μου  καί  τῶν μαρτύρων Κυρίων  Νικολάου  Σαγρή  κτηματίου  κατοίκου  Ῥισόβου  καί  Ἰωάννου  Τσέρου  ἐμπόρου  κατοίκου Ἀνδριτσαίνης  γνωστῶν μοι πολιτῶν Ἑλλήνων  ἐνηλίκων, ἀσχέτων πρός ἐμέ καί πρός ἀλλήλους πάσης συγγενείας καί μή ὑπαγομένων  εἰς οὐδεμίαν  τοῦ Νόμου  ἐξαίρεσιν  οἱ  πρός ἐμέ  καί τούς ἀνωτέρω μάρτυρας  γνωστοί  καί ἄσχετοι πάσης συγγενείας πρός ἐμέ καί τούς ἀνωτέρω μάρτυρας  ἐνήλικες Κύριοι  Νικόλαος Ἀ. Παπαλέξης κτηματίας καί κάτοικος Ἀνδριτσαίνης δι’ ἑαυτόν καί ὡς πληρεξούσιος τῆς Καλλιῤῥόης χήρας Ἀλεξίου Παπαλέξη, φυσικοῦ ἐπιτρόπου  τῶν  ἀνηλίκων  τέκνων  της  Ἀναστασίου,  Γεωργίου  καί Ἑλένης,  τά  γυναικεία  ἕργα  ἐπαγγελομένης  καί  κατοίκου   Ἀνδριτσαίνης, διοριστείς  παρ’ αὐτῆς  ὡς τοιαύτους  δυνάμει  τοῦ  ὑπ’ ἀριθ.1559  τοῦ  ἔτους  1876  πληρεξουσίου  Συμβολαίου  τοῦ  τότε  Συμβολαιογράφου  Ἀνδριτσαίνης  Γεωργίου Δ. Πατσοπούλου  ἀντίγραφον τοῦ  ὁποίου  ὑπάρχει  εἰς  τό  ἀρχεῖον μου   καί  ὡς πληρεξούσιοι τοῦ Γεωργίου   Δ. Καρυτινοῦ   Ἀρειοπαγήτου    δικαστικοῦ    ἐπιτρόπου τῶν  ἀνηλίκων  τέκνων  τοῦ  ποτέ  Παναγιώτου  Παπαλέξη   Αἰκατερίνης  καί   Δημητρίου  κατοίκου  Ἀθηνῶν,  διορισθείς  καί  παρ’  αὐτοῦ ὡς τοιοῦτος διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 4224. τοῦ ἔτους 1880 πληρεξουσίου συμβολαίου    ἐνώπιόν   μου   καί   εὑρισκομένου   τοῦ   πρωτοτύπου

Κλίκ εδω για να δείτε την εικόνα 2 σε υψηλή ανάλυση Σελ. 2η

 arxeio_7

εἰς τό ἀρχεῖον μου  καί  ὡς πληρεξούσιος  τοῦ  Θεοδώρου Ν. Μοσχοῦλα  (του Κ. είναι το σωστό) Ίατροῦ κατοίκου Ἀγουλινίτσης διορισθείς καί παρ’ αύτοῦ  ὡς τοιοῦτος διά τοῦ   ὑπ’  ἀρίθ.  8483.  τρέχοντος  ἔτους  πληρεξουσίου  συμβολαίου συνταχθέντος   ἐνώπιόν  μου   καί   ὑπάρχοντος   τοῦ  πρωτοτύπου   αὐτοῦ  εἰς τό ἀρχεῖον μου  ἀφ’ ἑνός   καί  ἀφ’ ἑτέρου  ὁ Δημήτριος  Τρ. Μέγας  ποιμήν  κάτοικος  Βυτίνης  τῆς  Γόρτυνος   καί  διαμένων  ἐνταῦθα, οἵτινες  ζητήσαντες  τήν  σύνταξιν  τοῦ  παρόντος  συνωμολόγησαν  καί συνεβάλλοντο πρός ἀλλήλους τά ἑξεῖς. Ὁτι ὁ πρῶτος τῶν συμβαλλομένων δι’  ἑαυτόν  καί  ὑπό  τήν  ἐκτεθεῖσαν  ἰδιότητά  του  παρέχει  τήν  ἄδειαν  εἰς τόν  δεύτερον  Μέγαν  νά βοσκήσῃ  τά πρόβατά του  ἀνερχόμενα εἰς  διακόσια ὀγδοήκοντα  τόν ἀριθμόν  κατά τό τρέχον ἔτος μέχρι τῆς ἐποχῆς  καθ’ ἥν  θέλει  ἀρχίσει ἡ σπορά  τῶν  ὀψίμων  καρπῶν  εἰς τήν  θέσιν Κάμπος  τῆς  περιφερείας  Γκρέκα  ἀπό τοῦ  ῥεύματος τοῦ ὑδρομύλου  καί ἐκεῖθεν πρός τά ὅρια τοῦ χωρίου  Μπρουμάζι,  ἀφαιρουμένου   τοῦ   μέρους   τό   ὁποῖον   παρεχωρήθη   πρός βόσκησιν  εἰς τόν Ἀναστάσιον Μπαζιώτην  καί  τοῦ μέρους  τό ὁποῖον  θά ὡρισθῇ  ὡς βοϊδουλείβαδον  ὑπό τούς ἑξῆς ὅρους  καί συμφωνίας   α)     ὁ  συμβαλλόμενος  Μέγας   εἶναι  ὑπόχρεος  νά  πληρώνῃ εἰς τόν ίδιοκτήτην  ἐνταῦθα  ἄνευ  οὐδεμιᾶς προφάσεως  ἤ  ἀντιῤῥήσεως Δραχμάς  νέας  πεντακοσίας πεντήκοντα  ἀριθ. 550  ἐξ  ὧν τάς μέν  διακοσίας  ἑβδομήκοντα  πέντε   ἀριθ. 275   εἶναι  ὑπόχρεος  νά πληρώσῃ   μέχρι   τῆς  δεκάτης   τοῦ  ἐρχομένου   μηνός   Νοεμβρίου  τάς δέ ὑπολοίπους διακοσίας ἑβδομήκοντα πέντε κατά τό τέλος τοῦ μηνός Φεβρουαρίου  τοῦ ἔτους 1885 ὀγδοηκοστοῦ Πέμπτου  ἀτόκως καί  έν   Υπερημερίᾳ   ἐντόκως   πρός   είκοσι  τοῖς  εκατόν   ἐτησίως ἀπό σήμερον  μέχρις  ἀποτίσεως    β)   Ἐπίσης  εἶναι ὑπόχρεος  κατά   (αποδώσεως το σωστό) τόν  ἐρχόμενον  Μάρτιον  νά ἀποδώσῃ  εἰς τόν  ἰδιοκτήτην  Παπαλέξην τρεῖς ἀμνούς ἀρίστης ποιότητος καί τῆς άρεσκείας τοῦ ἰδιοκτήτου γ)   ὁ αυτός  ὑποχρεοῦται  νά φέρῆ  τά πρόβατά του  πρός βόσκησιν εἰς τήν  ἀνωτέρω  θέσιν  μέχρι τῆς  πέμπτης τοῦ ἐρχομένου  μηνός  Νο

Κλίκ εδω για να δείτε την εικόνα 3 σε υψηλή ανάλυση Σελ. 3η

arxeio_8 

εμβρίου ἄνευ ἀναβολῆς  δ΄)   ὁ αυτός ὑπόσχεται νά ἀπέχῃ πάσης ζημίας ἀπό τά κτήματα καί τάς φυτείας  δι’ ἅς ζημίας εὐθύνεται,   καί   ε΄) ἐν περιπτώσει καθ’ ἥν δέν φέρει τά ἀνωτέρω πρόβατα πρός βόσκησιν καί ἐγκαταλείψει τόν χόρτον εἶναι ὑπόχρεος νά πληρώνῃ εἰς τόν ἰδιοκτήτην  τό ποσόν  τῶν  ἀνωτέρω δραχμῶν  πεντακοσίων  πεντήκοντα καί  νά ἀποδώσῃ  καί τούς τρεῖς ἀμνούς  ἤ  τήν ἀξίαν αὐτῶν δραχμάς ἑξήκοντα. Ὁ δέ Δημήτριος Μέγας εὐχαρίστως ἐπιδέξατο τάς ἀνωτέρω συμφωνίας.  Ταῦτα συνομολογησάντων  καί παραδεξαμένων εὐχαρίστως ἁμφοτέρων  τῶν  συμβαλλομένων  μερῶν  καί  μέ  ἀμοιβαίαν  θέλησιν συνετάχθη  εἰς πίστωσιν  τό  παρόν  ὅπερ  ἀναγνωσθέν  εὐκρινῶς  καί ἐντόνως  εἰς  ἐπίκοον  πάντων  καί  βεβαιωθέν  ὑπογράφεται  νομίμως παρ’   ἁπάντων    καί   ἐμοῦ   πλήν   τοῦ  Δημηρίου   Μέγα   ὁμολογήσαντος  ἄγνοιαν  γραμμάτων.

 

    Οἱ  Μάρτυρες.                                                 Ὁ  εἷς  συμβαλλόμενος

    Ν.  Σαγρῆς.                                                              Ν.  Παπαλέξης.  

    Ἰ.  Τσέρος.

 

                              Ὁ  Συμβολαιογράφος  Σκυλλοῦντος

                              <Τ.Σ.>    Κ.  Γιανναρόπουλος.

                                              Ἀντίγραφον

                              Κρέσταινα  τῇ   3  Δεκεμβρίου  1916

                                ὁ  Συμβολαιογράφος Κρεσταίνων

              (Τ.Σ.) Δ. Αθ. Τσαούσης Συμβολαιογράφος  Κρεστένων ...Παρατηρήσεις Νίκου Κουμπέτσου:

--  Γεώργιος Δ. Πατσόπουλος.  Στο Μητρώο Αρρένων Δήμου Ανδρίτσαινας του έτους 1894 (διαθέτω μόνον τα ονόματα αυτών που κατοικούσαν στην Ανδρίτσαινα) δεν αναφέρεται το όνομα, ίσως επειδή κατοικούσε σε κοινότητα του δήμου. Στη Δημοτολόγιο του έτους 1915 αναφέρονται μόνον τα παιδιά του, επειδή είχε αποβιώσει. Από τους καταλόγους και άλλες μαρτυρίες που διαθέτω μεταφέρω τα κάτωθι :
--  Μέλη της οικογένειας καταγράφονται και ως Πότσιος ή Πάτσιος ή Ποτσιόπουλος.
--  Ο Γεώργιος ήταν γιος του Δήμου (ή Διονυσίου ?).  Είχε σύζυγο την Αγγελική, γεννηθείσα το 1848, το γένος Λεονάρδου, και ήταν εν ζωή το 1915. Παιδιά τους:  α) Κλεομένης, γεν. το 1873 και έφερε το παρώνυμο «Κλεμανσώ», από κάποια «ιστορία» σχετική με την επίσκεψη του Γάλλου πρωθυπουργού στην Ανδρίτσαινα το 1905. Ήταν επίσης Συμβολαιογράφος.  β) Πολύβιος, γεν. το 1875, και ήταν αξιωματικός του στρατού. γ) Σοφοκλής, γεν. το 1977, και  δ) Αγλαΐα, γεν. το 1887.      
-- 
Σπορά των όψημων καρπών: Τα όψιμα σιτηρά ήταν κυρίως ο αραβόσιτος, το καλαμπόκι, αλλά και το Κεχρί, το ροβίθι, η ρόβη, η ροβίτσα, και ένα είδος κριθαριού, που το ονόμαζαν «μαρτιάτικο».
--  Δραχμάς νέας:  Το έτος  1883 υποτιμήθηκε η Δραχμή. (1 δρχ. Παλαιά = 89 λεπτά).     

=====================================================

Arcadians
Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

 
© 2024 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.