WELCOME
Στο Κοσμά της Κυνουρίας και στο κοντινό λόφο του "Προφήτη Ηλία" λέγεται ότι ο Λυκούργος έγραψε τους Νόμους του. Στο μέρος αυτό είχαν βρεθεί αγγεία κι' ενα αγαλματίδιο.
Αρχείο Παπαλέξη - Μίσθωση χορτονομής με Αναστ. Μπαζιώτη από Βυτίνα (2) Print

3.12.1916. Αντιγραφή Μίσθωσης χορτονομής (Ποιμνιοβοσκής) πρωτότυπου της 1.10.1878

Κλίκ εδω για να δείτε την εικόνα 1 σε υψηλή ανάλυση  Σελ. 1η 

arxeio_4

Μίσθωσις  Δρ. 116.
Ἀριθ.  2482/1884

Ἑν Κρεσταίνῃ σήμερον τήν πρώτην τοῦ μηνός Ὀκτωμβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ ἑβδομηκοστοῦ ὀγδόου ἔτους ἡμέραν Κυριακήν  μετά  μεσημβρία,  Ἐνεφανίσθησαν  ἐνώπιον ἐμοῦ  τοῦ  Συμβολαιογράφου Κρεσταίνων  Κωνσταντίνου Γιανναροπούλου κατοίκου καί ἑδρεύοντος  ἐν  Κρεσταίνῃ  καί  ἐν  τῇ  οἰκίᾳ  τοῦ  Πολυζώ ῃ   Περιστεροπούλου     ἔνθα   προσκληθείς    μετέβην    παρουσία   καί  τῶν  μαρτύρων  Κυρίων    Γεωργίου  Δρέ  καί Γεωργίου  Χρονοπούλου   κτηματιῶν  ἀμφοτέρων   γνωστῶν  μοι  ἐνηλίκων πολιτῶν Ἑλλήνων κατοίκων Κρεσταίνων  ἄσχετοι  συγγενείας πρός ἀλλήλους   καί   πρός  ἐμέ   καί   μή   ὑπαγομένων   εἰς   νόμιμον   τινα  ἐξαίρεσιν    οἱ   γνωστοί    καί    ἄσχετοι   μέ   ἐμέ    καί    τούς    μάρτυρας πάσης συγγενείας Κύριοι ἀφ’ ἑνός οἱ Θεόδωρος Κ. Μοσχούλας ἰατρός καί κάτοικος  Ἀγουλινίτσης  καί  Νικόλαος Παπαλέξης  καί  Καλλιῤῥόη  Παπαλέξη  ὁ μέν  πρῶτος  κτηματίας  ἡ δέ  δευτέρα  τά  γυναικεῖα  ἐπαγγελλομένη  ἀμφότεροι  κάτοικοι  Ἀνδριτσαίνης  καί  ἀφ’ ἑτέρου  ὁ  Ἀναστάσιος  Μπαζιώτης  ποιμήν   κάτοικος  Βυτίνης   καί   ἐδήλωσαν   νά   ἐκθέσω  τά ἑξῆς,  οἱ πρῶτοι  ὅτι ἐνοικιάζωσι  πρός τόν δεύτερον  τό πρός  βοσκήν  τοῦ  ποιμνίου   χρησιμεύον  χόρτον   τῆς  περιφερίας   τοῦ   χωρίου Γκρέκα τῶν τῶν ἑξῆς θέσεων ἀπό τῆς θέσεως Θεοδωράκη Μπούρου, Ἁγίου  Νικολάου  Βλαχοδημήτρη,  Βασίλη Γεωργιόπλου  ἤ  Γιουρούκου και Ἀναστάσι  Παυλόπλου  καί  ῥεύμα  καί  κάτωθι   μέχρι  τῶν  ὁρίων  τοῦ χωρίου  Γκρέκα   καί   μέχρι  ἀνεμοδουρίου   διά  νά   βοσκήσῃ   τό  ποίμνιόν  του  ἀνερχόμενον   εἰς  πρόβατα  διακόσια   ἀπό  σήμερον   μέχρι τοῦ Μαρτίου  τοῦ ἐλαυσομένου ἔτους,  προσέτι,  παρέχουν  τό δικαίωμα πρός αυτόν  νά βώσκῃ  τό ποίμνιόν του  καί  εἰς τάς  λοιπάς θέσεις  ἔνθα βώσκουσι   καί  τά  ποίμνια  τῶν  κατοίκων  τοῦ  χωρίου  Γκρέκα   μέχρι τῆς  ῥηθείσης  έποχής   χωρίς  νά  ἔχῃ  τό  δικαίωμα   νά  φέρῃ   πρός  βοσκήν  καί  ἄλλον  ποίμνιον   καί  διά  τό  ἀντίτιμον   τοῦ   χώρτου   θέλει

Κλίκ εδω για να δείτε την εικόνα 2 σε υψηλή ανάλυση   Σελ. 2η

arxeio_5

πληρώνει ὁ Ἀνατάσιος Μπαζιώτης  πρός  τούς ἰδιοκτήτας  τό  ἐλευσομένον  Μάρτιον   δραχμαί  ἑκατόν   καί  δύο  ἀρνία  καλῆς  ποιότητος  ἄλλως καί καθυστερήσει ταῦτα  εἶναι  ὑπόχρεος  διά μέν  τάς δραχμάς  νά  πληρώνῃ  τόκον  εἴκοσι  ἐπί  τοῖς  ἑκατόν  ἐτησίως  μέχρις ἐξωφλήσεως  τά δέ ἀρνία  νά πληρώνῃ  ἀνά ὀκτώ δραχμάς ἕκαστον,  προσέτι  εἶναι ὑπόχρεος  νά πληρώνῃ  πᾶσαν  τυχόν  ὑπό τοῦ ποιμνίου του ἐπενεχθησομένην ζημίαν  εἰς τούς ἀγρούς  καί φυτείας. Ταῦτα συνομολογήσαντες  καί παραδεχθέντες ἀμοιβαίως  καί  εὐχαρίστως οἱ συμβαλλόμενοι  συνετάχθη τό παρόν,  ἐνοικιαστήριον  ἔγγραφον, ὅπερ ἀναγνωσθέν εὐκρινῶς καί ἐντόνως πρός τούς συμβαλλομένους  καί  τούς  μάρτυρας  ὑπογράφεται  παρά  πάντων  αὐτῶν καί  ἐμοῦ  πλήν τοῦ Ἀναστασίου Μπαζιώτη ὁμολογήσαντος ἑαυτόν ἀγράμματον.

    Οἱ  Συμβαλλόμενοι.                                          Οἱ  Μάρτυρες.

    Θ.  Μοσχούλας.                                                Γ. Χρονόπουλος.

    Ν.  Παπαλέξης.                                                 Γ.  Δρές. 

 

                              Ὁ  Συμβολαιογράφος  Κρεσταίνης.

                               <Τ.Σ.>  Κ.  Γιανναρόπουλος.

                                              Ἀντίγραφον

                              Κρέσταινα τῇ  3  Δεκεμβρίου  1916

                               ὁ  Συμβολαιογράφος Κρεσταίνων

                                           Δ. Αθ. Τσαούσης
           (Τ.Σ.) Δ. Αθ. Τσαούσης  Συμβολαιογράφος Κρεστένων.

 
Παρατηρήσεις Νίκου Κουμπέτσου:

-- 1.  Κρέτσαινα (ἡ) και Κρέσταινα (τά) («Ἐν Κρεσταίνῃ . . .» και «. . τοῦ Συμβολαιογράφου Κρεσταίνων»).
-- 2. Γεωργιόπλου αντί Γεωργιοπούλου.
-- 3. Ανεμοδούρι: «ανεμοδείχτης (ανεμοδούρα), ανεμοστρόβηλος, και εδώ, τόπος εκτεθειμένος στον άνεμο (ανεμοδαρμένος)». 
-- 4 Ημερομηνία έναρξης βοσκής και λήξης βοσκής . . .  χειμαδιά . . .

 ====================================================

 

Arcadians
Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

 

 
© 2024 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.