WELCOME

Η επιστροφή στην Αρκαδία, στην αγκαλιά της φύσης που γαληνεύει και ισορροπεί, δεν είναι μια νεφελώδης αποστροφή των ουτοπιστών, αλλά μια αναγκαία στροφή, ένα καταφύγιο ελεύθερης ανάσας.

Αρχείο Παπαλέξη - Μίσθωση χορτονομής με Αναστ. Μπαζιώτη από Βυτίνα Print

8.2.1896. Αντιγραφή Μίσθωσης χορτονομής (Ποιμνιοβοσκής) πρωτότυπου της 21.10.1877

Κλίκ εδω για να δείτε την εικόνα 1 σε υψηλή ανάλυση  Σελ. 1η  

arxeio_1

Ποιμνιοβοσκή Ἀριθ.  1835/1877

Ἐν Κρεσταίνῃ  σήμερον  τήν εἰκο στήν πρώτην τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ  ἑβδομηκοστοῦ  ἑβδόμου   ἔτους   ἡμέραν Παρασκευή καί ὥραν μετά μεσημβρίαν ἐν τῇ ἐνταῦθα κειμένῃ οἰκίᾳ τοῦ Κυρίου Παναγιωτάκη Ἀ.Παππαλεξοπούλου  ἐν ᾗ προσκληθείς μετέβην ἐγώ ὁ Συμβολαιογράφος  Κρεσταίνης Κωνσταντῖνος Γιανναρόπουλος, ἐδρεύον καί κατοικών αὐτόθι ἐνεφανίσθησαν  αὐτοπροσώπως  ἐνώπιόν μου καί τῶν μαρτύρων Κυρίων Ἀθανασίου   Παναγοπούλου κατοικοκτηματίου ἐνταῦθα καί Διονυσίου Νικολακοπούλου κατοικοκτηματίου Γκρέκα γνωστῶν μοι  πολιτῶν Ἑλλήνων ἐνηλίκων ἀσχέτων πρός ἐμέ καί πρός ἀλλήλους πάσης συγγενείας καί μή ὑπαγομένων εἰς οὐδεμίαν τοῦ νόμου ἐξαίρεσιν, οἱ πρός ἐμέ  καί τούς ἀνωτέρω  μάρτυρας, γνωστός καί ἄσχετος συγγενείας Κύριος Παναγιώτης Ἀ. Παππαλεξόπουλος κατοικοκτηματίας ἐνταῦθα  καί Καλλιῤῥόη  χήρα Ἀλεξίου Παππαλεξοπούλου τά γυναικεία   ἐπαγγελομένη  κάτοικος Ἀνδριτσαίνης, ὡς φυσικός ἐπίτροπος τῶν ἀνηλίκων τέκνων της Ἀναστασίου Γεωργίου και Ἑλλένης ἀφ’ ἑνός καί ἀφ’ ἑτέρου ὁ Ἀναστάσιος Μπαζιώτης κατοικοποιμήν Βυτίνης, οἵτινες αἰτησάμενοι τήν σύνταξιν τοῦ παρόντος συνομολόγησαν καί  συνεβάλλοντο τά ἑξής οἱ πρῶτοι τῶν συμαλλομένων Παππαλέξης καί Καλλιῤῥόη Α. Παππαλέξη ἔχοντες

                                     Π.Γ.—

Κλίκ εδω για να δείτε την εικόνα 2 σε υψηλή ανάλυση  Σελ. 2η

arxeio_2

ὑπό  τήν  κατοχήν  καί  κυριότητά των  καί  τελείαν  ἰδιοκτησίαν των τήν   περιφέρειαν   τοῦ   χωρίου Γκρέκα  ὡς  ἕκαστος  ἐξουσιάζει   ὁ  μέν  Παππαλέξης δι’ ἑαυτόν καί διά τό μερίδιον τοῦ Θεοδώρου Μουσχοῦλα  ὅπερ  ἔχει  ἐνοικιάσει,   ἡ  δέ  Καλλιῤῥόη  δι’  ἑαυτήν  ὑπό  τήν  ἰδιότητά  της   καί   διά  τόν  Νικόλαον Παπαλέξην,  ἐνοικιάζουν  τάς  παραβόλας τοῦ χόρτου τῶν σταφιδαμπέλων  τοῦ  χωρίου  Γκραίκα  ἀπό  τήν  δημοσίαν  εἰς  Πολυτρίχη  Κάτω Χωριό καί μέχρι τοῦ ῥεύματος είς τά Θανέϊκα πρός τόν δεύτερον  καί  τούτου  παραδεχθέντος,  ἵνα βοσκήσῃ    εἰς   αὐτό   ἑκατόν   πεντήκοντα  πρόβατα τά ὁποῖα ἔχει ἰδικά του  καθῶς καί  τέσσαρας ἵππους καί τέσσαρας ὅνους ἐπί τῆς περιφερείας ταύτης ἐκτός τῶν σταφιδαμπέλων, ἐπί τῶν ὁποίων οὕτε ἐντός  τῶν  χανδάκων  δύναται  νά εἰσέλθῃ  ἵνα ἀποδώσῃ  λόγῳ δικαιώματος νομῆς κατά τόνΜάρτιον ἐλευσομένου ἔτους χίλια ὁκτακόσια ἑβδομήκοντα ὀκτώ ἑκατόν εἵκοσι ὀκάδας τυρόν ἄδαρτον   καλῆς  ποιότητος   παραδίδει  τά  μέν ἕξ  ἔννατα  ἐκ  τῶν  ἑκατόν  εἵκοσι  ὀκάδων  εἰς τήν  ἐνταῦθα  οἰκίαν   τοῦ   Π.  Παππαλέξη   τά δέ  δύω ἕννατα  εἰς  Γκραίκα  εἵς τινα διαταχθῆ    παρά τῆς  συμβαλλομένης  Καλλιῤῥόης  Παππαλέξη,  δι’  ὅλον  δέ  τό  ἐνοίκιον  ὑπόσχεται  νά  πληρώσῃ πρός τους ρηθέντας ἰδιοκτήτας ἐκτός τοῦ ἀνωτέρου  καί  ἕν  . . . καλόν  πρώτης ποιότητος κατά τό πάσχα  τοῦ αὐτοῦ  ἔτους  ἐνταῦθα  εἰς τήν οἰκίαν

                                     Π. Γ.—

 Κλίκ εδω για να δείτε την εικόνα 3 σε υψηλή ανάλυση    Σελ. 3η

arxeio_3

τοῦ   Παππαλέξη,   ἑάν  ὁ   ἐνοικιαστής  Μπαζιώτης δέν  ἀποδώσῃ  τόν  άνω  τυρόν  ὡς καί τόν  ἀμνόν  ὑπόσχεται νά πληρώνῃ διά ταῦτα δραχμάς τριακοσίας καί ταύτας μετά  τήν  κοινοποίησιν  τοῦ  παρόντος  καί  ἐν ὑποτροπῆς ἐντόκως πρός τριάκοντα τοῖς ἑκατόν κατ’ ἔτος,  ὁ  ἐνοικιαστής   οὗτος   ὑπόσχεται   νά   μήν  προξενήσῃ    καμμίαν ζημίαν εἰς τά κτήματα βουλείβαδα  καί ἀγρούς  τῆς περιφερίας ταύτης  διά τά οποία ὑπόκειται  εἰς  ἀποζημίωσιν κατά συνέπειαν.  Ὁ ἐνοικιαστής οὗτος  χαίρει τό δικαίωμα   μέχρι   ἀπριλίου   ἐλευσομένου   ἔτους   ὅτε  ὑφίσταται  ἡ   ἐνοικίασις  νά  καταδιώκῃ  πᾶντα  ζημιωτήν  τοῦ λειβαδίου τούτου πολιτικῶς καί ποινικῶς.   Ταῦτα συνομολογήσαντες    καί   παραδεχθέντες   οἱ  Συμβαλλόμενοι ὑπόσχονται νά διατηρήσωσιν τούς ἀνωτέρω ὅρους ἐπακριβῶς.   Πρός  βεβαίωσιν   τούτου   γέγονεν  τό  παρόν συμβόλαιον,    ὅπερ    ἀναγνωσθέν    εὐκρινῶς    καί ἐντόνως εἰς ἐπίκοον πάντων  ὑπογράφεται  νομίμως παρ’ ἐμοῦ καί παρ’ ἁπάντων πλήν τοῦ Ἀναστασίου  Μπαζιώτου  ὁμολογήσας  ἅγνοιαν  γραμμάτων.

 

Οἱ  μάρτυρες                                Οἱ  Συμβαλλόμενοι

Αθ.  Παναγόπουλος                    Π. Α.  Παππαλέξης
Δ.  Νικολακόπουλος                   Κ.  Παππαλέξη

 

                 Ὁ  Συμβολαιγράφος  Κρεσταίνης

                     (Τ.Σ.)   Κ. Γιανναρόπουλος

Διά τήν ἀντιγραφήν

Ἐν  Κρεσταίνῃ  τήν  8  Φεβρουαρίου  1896

                     Ὁ  Συμβολαιγράφος 

                            Π. Γούναρης
(Τ.Σ.)  Π. Γούναρης – Συμβολαιογράφος. . .

Παρατηρήσεις  Νίκου Κουμπέτσου:

--  Παραβόλες του χόρτου των σταφιδαμπέλων:  Παραβόλες λένε τα αγρίδια ή τα χέρσα προς αγρανάπαυση τμήματα χωραφιών, ανάμεσα στα καλλιεργημένα, όπου υπάρχει πλούσιο χορτάρι για βόσκηση. 
--  «. . ούτε εντός των χανδάκων δύναται να εισέλθη»: Χάνδακες (άλλως «γράνες») άνοιγαν γύρο από τα καλλιεργημένα κυρίως για αποστραγγιστικούς λόγους. Με τον τρόπο αυτό η πολύ υγρασία διοχετεύεται στη γράνα και η σοδιά δεν σαπίζει.  
--  Τυρόν άδαρτον:  Τυρί με όλο το βούτυρο (όχι από γάλα αποβουτυρωμένο στο γδάρτη). 
«και εν Ντάος καλόν πρώτης ποιότητος»: Ντάος, πιθανότατα σημαίνει «δόσιμο», «δωρεά», από τη Βλάχικη λέξη «νταού» = δίδω. Φυσικά εννοεί  «έναν αμνόν» όπως καταγράφεται στο έγγραφο της 11.10.1884, σελ. 2.  Ο αμνός του Πάσχα είναι πάγιο δόσιμο προς τον ιδιοκτήτη, και είναι σε χρήση άτυπα και σήμερα.
--  Βουλείβαδα:  Λιβάδια προς ενοικίαση, όπου οι Παπαλεξαίοι ορίζουν να βοσκούν βόδια. Η λέξη αποτελεί προσπάθεια λογιοποίησης της καθομιλουμένης «Βοϊδολείβαδα» όπως καταγράφεται στο έγγραφο της 11.10.1884, σελ. 2.
--  Π. Γούναρης:  Ο Παυσανίας Γούναρης Συμβολαιογράφος, που αντέγραψε το παρόν συμβόλαιο το 1896. Ήταν από την Ανδρίτσαινα και όπως γνωρίζω ήταν και συμβολαιογράφος Ανδρίτσαινας το 1896, τη χρονιά που ο Γάλλος φιλέλληνας Πρωθυπουργός Ζωρζ Κλεμανσώ φιλοξενήθηκε από το Νικόλαο Παπαλέξη στη βίλα του (Μάιος του 1896). 
Ο Παυσανίας Γούναρης γιος του Γεωργίου, Γεννήθηκε το 1842 και βαπτίστηκε Βασίλειος, αλλά τον φώναζαν Παυσανία (επειδή η εκκλησία μας δεν βάπτιζε ειδωλολατρικά ονόματα) εόρταζε όμως του Αγίου Βασιλείου, και αργότερα τον έγραψαν στο Δήμο επίσημα Παυσανία, όπως εμφανίζεται και στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Ανδρίτσαινας το 1894.

 =============================================================

Arcadians
Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

 
© 2023 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.