WELCOME
Κατά το σχέδιο του Jean Goppin  "Διανομή του Μορέως" το 1630 μ.χ ο Πάπας θα λάμβανε τη μισή Αρκαδία και την υπόλοιπη οι Δούκες της Μοδένας και της Πάρμας !! 
Οθωμανικά αρχεία Δημητσάνας - έγγραφο 20 (Σουλτανικό Φιρμάνι) Print

Στην Ελληνική γλώσσα

Αριθμός εγγράφου 20  (Σουλτανικό  Φιρμάνι)


Ο γιος του Αμπδουλχαμήτ ο Μαχμούτ Χαν που ήταν πάντα θριαμβευτής (ο τουράς του Μαχμούτ Β)


Ιεροδικαστή της Καρύταινας μόλις παραλάβεις την παρούσα σουλτανική μου επιστολή να ξέρεις το εξής:
Ο Ρωμιός Πατριάρχης της Πόλης, οι μητροπολίτες που διαμένουν στην Πόλη, υπέβαλαν αίτηση σφραγισμένη στην κυβέρνηση (
divan-ı hümayun). Ο ανωτέρω Πατριάρχης θυμίζει ότι σύμφωνα με ένα παλιότερο σουλτανικό μπεράτι που του είχε παραχωρηθεί, η κληρονομιά των αποβιόσαντων μητροπολιτών, των παπάδων και εκείνων που ανήκουν στα μοναχικά τάγματα (σημ. των μοναχών) περιέρχεται στους ιδίους (σημ. δηλαδή στην εκκλησία ή στο μοναστήρι) και συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση παρέμβασης του δημοσίου, του κασσάμ (σημ. κασσάμ ήταν ένας δικαστικός υπάλληλος που είχε αρμοδιότητα να μοιράζει την κληρονομιά μεταξύ των κληρονόμων) και οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Ενώ έστι έχουν τα πράγματα ένας από τους μοναχούς, από το μοναστήρι των Αιμυαλών (Μονή της Παναγίας των Αιμυαλών) το οποίο ανήκει στην δικαιοδοσία του Πατριάρχη και βρίσκεται στην επαρχία της Καρύταινας του Μοριά, ο μοναχός Δανίς απεβίωσε και εν συνεχεία εμφανίστηκαν οι κληρονόμοι του οι οποίοι όχι μόνο δεν παραιτήθηκαν από την απαίτησή που είχαν να κληρονομήσουν τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν περιέλθει στον ανωτέρω μοναχό από τους γονείς του αλλά επιπλέον διεκδικούσαν και τις ελεημοσύνες που είχε μαζέψει ο μοναχός στο όνομα της μονής και έτσι με αυτόν τον τρόπο αποπειράθηκαν να αδικήσουν τους φτωχούς που ζούσαν στο μοναστήρι. Στηριζόμενοι στο σουλτανικό φιρμάνι που τους είχε παραχωρηθεί (σημ.στον Πατριάρχη) παλιότερα, όταν ζητήθηκε από μέρους τους έκδοση ενός καινούριου σουλτανικού φιρμανιού (σημ. διατάγματος) που θα επιβεβαίωνε πως δεν υπάρχει περίπτωση να κληρονομηθούν οι αποβιώσαντες κληρικοί από τους τρίτους συμπεριλαμβανομένου και οι ελεημοσύνες που είχαν μαζέψει στο όνομα της μονής, απευθυνθήκαμε στο αρχείο της οικονομικής υπηρεσίας όπου διαπιστώθηκε πως στις τηρούμενες καταστάσεις της οικονομικής υπηρεσίας και στις καταστάσεις περί τίτλων ιδιοκτησίας ήταν καταχωρημένο το σουλτανικό μπεράτι το οποίο είχε παραδοθεί και στον Πατριάρχη και σύμφωνα με το οποίο όπως και συμβαίνει στην παρούσα περίπτωση, είχε καταγραφεί πως οι αποβιώσαντες μητροπολίτες, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι και οι καλόγεροι της επισκοπής, οτιδήποτε περιουσιακό στοιχείο είχαν, όταν ζούσαν είτε αυτά είναι κινητά, είτε χρήματα, όλη η κληρονομιά τους, στο όνομα του κράτους με την επίβλεψη του Πατριάρχη και των μητροπολιτών θα παραμείνει στο θρησκευτικό ίδρυμα που υπηρετούσαν και πως δεν πρέπει να παρέμβει: το δημόσιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι (σημ. οι κασσάμ), οι επίτροποι, οι βοεβόδες, οι σουμπασήδες (σημ.subaşı- στρατιωτικοί διοικητές) και οι υπάλληλοί τους. Μια παρόμοια υπόθεση είχε συμβεί και στην νήσο Άνδρο στη μονή Χράντου (Μονή Παναχράντου) όπου διαπιστώθηκε ότι κρίθηκε κατάλληλο να εκδοθεί σουλτανικό φιρμάνι μετά από σχετική δικαστική απόφαση-γνωμάτευση του καδηασκέρι της Ρούμελη (σημ.Rumeli kadıaskeri- ο αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ήταν υπεύθυνος για τους ιεροδικαστές των ευρωπαϊκών εδαφών) του Μουσταφά Ασίμ οποίος είχε βαθύτατες γνώσεις και ήταν πανταγνώστης και είχε σημειωθεί αυτή η απόφαση στο βιβλίο που καταγράφονταν οι ετήσιοι φόροι των επισκόπων (piskopos mukatası). Σύμφωνα με την απόφαση αυτή δινόταν η άδεια στους κληρονόμους των αποβιοσάντων μοναχών της ανωτέρω μονής να κληρονομήσουν αν υπάρχουν χρήματα, κινητά και ακίνητα τα οποία ανήκαν στον αποθανόντα αλλά πάνω στα χρήματα και στα κινητά που είχαν μαζέψει ως ελεημοσύνες για τις ανάγκες των φτωχών του μοναστηριού επειδή δεν έχει κανένα δικαίωμα ο αποθανών και συνεπώς αυτά σύμφωνα με τον νόμο δεν αποτελούν κληρονομιά, απαγορεύτηκε η μάταιη παρέμβαση των κληρονόμων πάνω σ’αυτά τα χρήματα και κινητά αντικείμενα.
Τώρα σχετικά με το θέμα αυτό (σημ. της κληρονομιάς των κληρικών) εκδίδω ξανά το παρόν διάταγμα και τα πράγματα έχουν όπως τα εξηγεί ο ανωτέρω Πατριάρχης.
Εσύ που είσαι ο αναφερόμενος καδής, σε ότι αφορά τον αναφερόμενο αποθανόντα (σημ. μοναχός Δανίς) τα χρήματα και τα κινητά που αποκτήθηκαν επί τόπου (σημ. στην μονή) οτιδήποτε  είναι αυτά, να έχεις την εποπτεία ώστε σύμφωνα μα τα προαναφερθέντα επίσημα στοιχεία και την δικαστική απόφαση του ανωτέρω καδηασκέρι να περιέλθουν στην ανωτέρω μονή για λογαριασμό των απόρων του μοναστηριού και να εμποδίσεις και να αποτρέψεις με κάθε νόμιμο μέσο την παράνομη και μάταιη παρέμβαση του δημοσίου, του κασσάμ και των κληρονόμων που είναι αντίθετη με τις αποφάσεις που έχουν εξαγγελθεί.

Να τηρήσεις πίστη στο παρόν φιρμάνι (σημ. να πράξεις δεόντως).

Το παρόν έγγραφο συντάχτηκε στην Πόλη στις 15 Μουχαρρέμ1231 (17.12.1815).

Στην Τούρκικη γλώσσα

20 Nolu Belge


1- Mahmud Han bin Abdülhamid el-muzaffer daimen
2- Kıdvetü’l-kuzat vel ekarim madenü’l-fazl vel kelam Mevlana Karitena kadısı zide fazluhu tevki-i refi-i hümayun vasıl olacak malum ola ki İstanbul Rum Patriği ve asıtane-i saadetimde mukim cemaat-i metropolit divan-ı hümayuna memhur arzuhal idüp patrik-i merkumun yedine ita olunan berat-ı alişan meşrutunda mürd olan metropolit ve papaz
3- ve keşiş taifesinin emval-i metrukesi her ne ise tarafından miri içün ahz ve kabz olundukda beytü’l-mal ve kassam tarafından ve taraf-ı aherden müdahale olunmamak hususu muhterem iken patrik oldukda onların nezaretinde olan manastırlardan Mora ceziresinde Karitena kazasında vaki Amilo nam manastır keşişlerinden halik olan
4-Damen nam keşişin varisleri zuhur ve anasından ve babasından kendüye intikal edmiş nesneye feragat edmeyüb manastır-ı mezkur ismiyle cem eyledüğü sadakat ve tezevvüratı ahz itmek ve fukara-yı manastır dairat-ı gadr-ı sevdasında bulunduklarını bildirilmesiyle meşrut ve bu makuleye verilen emr-i alişanım mucebince keşiş-i halik-i mesfurun
5- veresesi anasından ve babasından kalmış nesneyi feragat edüp manastır ismiyle sadakat cem eylediği ve tezevvürat iddasını men ve def olunmak babında emr-i şerifim sudurunu eyledikleri ecilden hazine-yi amirem kuyyuduna müracaat olundukda bu makule fevt iden metropolitlerin ve arhi piskoposların
6- ve piskoposların kologeryelerin ve piskoposların gerek nukud ve gerek eşya ve sair her ne şeyleri var ise patrik ve metropolitler taraflarından miri içün ahz-ı kabz olundukda beytü’l-mal ve kassam ve mütevelliler ve voyvodolar ve subaşılar ve ademleri ve sairleri taraflarından beytü’l-mal-i amme ve hassa-yı defter-i hakanide yerinde hasıl
7- yazılmuşdur deyu müdahale olunmaya deyu patrik-i merkumun yedine verilen berat-ı alişan şurutunda olduğu ve bundan akdemce Andre ceziresinde Hrandu nam manastır rahiblerinden halik olanların malik oldukları kendi emval ve eşya ve emlakı var ise verese taraflarından ber nehc-i şeri bi’l-verase zabt olunub davalılar              
8- ancak manastır-ı mezkur fukarası içün sadaka namıyla isdetmiş olub fukara-yı mesfurun mülazım-ı suduriyelerine harc ve sarf olunmak üzere yedinde mevkuf olan nakit ve eşya-yı menkuleyi minval-i meşru üzere olduğu ber nehc-i şeri sabit ve müstahak olduğu takdirce halik-i mersumun alakası olmayub şeren veresesine bila
9- mevrus olmamakla fukara-yı mersumun içün mevkuf olan nukud ve eşya-yı menkule veresesesi taraflarından boça müdahale ve tevecühlerinin meni babında ferman-ı alişan itası şer-i şerife mutabık ve kanun-ı münife muvafık olduğunu alemü’l-ulemai’l-mütebahhirin-i Rumili kadıaskeri Mustafa Asım edame Allahu ta’al feza’ilehu
10- memhuren ilam edmekle ilam mevacibince emsaline evamir-i aliyem verildiği ve ber muceb-i şurut  dusturın emr-i ali itası iktiza eylediği piskopos mukatasında der kenar olmağla imdi mukteza-yı derkenarı mucebince amel olunan babında ferman-ı alişanım sadır olmuşdur  hukm-i şerifim vardıkda bu babda
11-  sadır olan emrim üzere amel edüb hatta patrik-i merkumun simat-ı meşruhu ve imtina kaydı vech-i meşruh üzere olduğu hazine-yi amirem defterlerinde mukayyed olmağla sen ki kadı-yı mümaileyhsin mevlana-yı müşerülileyhinin ilamı mucebince halik-i mesfurun yerinde mevkuf
12- olan nukud ve eşya her ne ise ber vech-i meşruh sabit ve müstahak olundukda manastır-ı mezkur tarafından fukara-yı manastır içün ahz ve kabz itdirdüb hilaf-ı şer’-i şerife ve mugayır-i şurutuna beytü’l-mal ve kassam ve verese taraflarından boça vaki olan müdahalelerine marifet-i şer’le
13-men’ ü def’ idesin şöyle bilesin alamet-i şerife itimad kılasın. Tahriren el-yevmü’l-hamis aşer şehr-i Muharrem sene ehadi selasin ve mieteyn.(15 Muharrem 1231=17.12.1815)

14- Bi-makam-ı Kostantiniyye el-mahrusa.

BELGELERİN YUNANCA’YA ÇEVİRİSİ (μετάφραση στα ελληνικά των εγγράφων)
Levent kayapinar, καθηγητής ιστορίας
– μετάφραση από τα αρχαία αραβικά στα τούρκικα

Copyright Arcadians.gr        

 
© 2024 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.