WELCOME

Η επιστροφή στην Αρκαδία, στην αγκαλιά της φύσης που γαληνεύει και ισορροπεί, δεν είναι μια νεφελώδης αποστροφή των ουτοπιστών, αλλά μια αναγκαία στροφή, ένα καταφύγιο ελεύθερης ανάσας.

Οθωμανικά αρχεία Δημητσάνας - έγγραφο 19 Print

Στην Ελληνική γλώσσα

Αριθμός εγγράφου 19

Σφραγίδα επικύρωσης στα αραβικά του αναπληρωτή καδή της Καρίταινας του Δερβίς Μεχμέτ.

Ο Θανάσης Σκόρλας ο οποίος φέρει ανά χείρας τον παρόντα τίτλο ιδιοκτησίας, τον αγρό που αναφέρεται παρακάτω είπε πως με δική του βούληση το πούλησε (σημ. μεταβίβασε το δικαίωμά του) σε επιφανείς ιερωμένους της μονής της Στεμνίτσας στην εν λόγω τιμή και με δική του δήλωση παραιτήθηκε από οποιαδήποτε αξίωση του πάνω στον αγρό.

Δηλώνεται: ο λόγος της σύνταξης του παρόντος είναι ο εξής:
Ένας τιμάρι του οποίου διατηρούμε το δικαίωμα εκμετάλλευσης με σουλτανικό μπεράτι, κατ’υπολογισμό του έτους χίλια διακόσια δέκα οχτώ (εγίρας 1218= 23.04. 1803 μΧ./ 11.04.1804 μΧ.) και που βρίσκεται στα σύνορα του χωριού Ατσίχολου της επαρχίας Καρύταινας, και συγκεκριμένα είναι στην τοποθεσία Βορδόβα και συνορεύει με το Λαλείκο με το Οχτώ, με έναν λόφο και τέλος με ένα άγριο μαστιχόδεντρο. Τον αγρό αυτό που είχε έκταση όσο ισοδυναμούν σ’αυτό ως σπόροι πέντε σινίκια και αποτελούταν από καλλιεργήσιμη και μη έκταση και το οποίο εκμεταλλευόταν από το χωριό Αγγελένοβα ο μη μουσουλμάνος Κανέλο Σικίζα, αυτός με δική του βούληση το πούλησε (μεταβίβασε το δικαίωμά του) στην τιμή των οχτώ γροσίων μόνο, στον μη μουσουλμάνο Θανάση Σκόρλα κάτοικο του χωριού Ατσίχολου και ο οποίος φέρει τώρα τον παρόντα τίτλο ιδιοκτησίας και ο αγοραστής αφού παρέλαβε τον αγρό σύμφωνα με τους νόμους και το αποδέχτηκε και ο αγοραστής αφού κατέβαλε στο σύνολό του το τίμημα αγοράς στον Κανέλο Σικάζα. Επειδή η πράξη της αγοραπωλησίας πρέπει να γίνεται με σύμφωνη γνώμη του τιμαριούχου εμείς (σημ. ο τιμαριούχος μιλάει στον πληθυντικό αλλά εννοεί τον εαυτό του) λόγω του ότι είμαστε τιμαριούχοι, σύμφωνα με τον νόμο του σουλτάνου αφού εισπράξαμε τους φόρους μεταβίβασης που υποχρεούνται να καταβάλουν τα μέρη (σημ. ο αγοραστής και ο πωλητής) δώσαμε το παρόντα τίτλο ιδιοκτησίας. Για να μπορεί να εκμεταλεύεται τον αγρό του όπως επιθυμεί αφού πρώτα καταβάλει στους τιμαριούχους την δεκάτη και τους άλλους φόρους που ορίζονται κατά το έθιμο(σημ.εννοεί τους φόρους που επιβάλλονται σύμφωνα με τα έθιμα και τους δασμούς που ορίζονται στους κανουνναμέδες των σαντζακίων ) δόθηκε από μέρους μας (σημ. από τον τιμαριούχο) στον προαναφερθέντα Θανάση αυτός ο τίτλος ιδιοκτησίας ώστε να μην ενοχληθεί και εμποδιστεί προς παραβίαση της συμφωνίας από τρίτους κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του.

5 Ρεμπιούλ-αχίρ, έτος 1218 (25 Ιουλίου 1803 μΧ.)

Εγώ ο σπαχής Μεχμέτ ογλού Ιμπραχήμ

Οι μάρτυρες αυτής της συναλλαγής
Από το χωριό Ράφτη: ο Οικονόμου και ο Γιάννης Αλεξόπουλος, ο Κυριαζής, ο Σάρκοσλου Γιώργη Παναγιοτακόπουλο, ο Ηλίας Μόστροφος και οι άλλοι.

Στην Τούρκικη γλώσσα

19 Nolu Belge


1-Vak’ ‘indi ve beyt mazmun bi’l-ikrar

2-Derviş Mehmed el-müvella hilafeten bi-kaza-yı Karitena  nemmekahu el-fakir ileyhi azze şanuhu teala
3- gufira leh.    Sicil-i Rab umur-ı Muhammed
a- İşbu Darende-i tapu Tanasi Skorla zirde mestur araziyi
b- kendi iradetiyle İstemniça Manastırı ayanının rahiblerine bedel-i
c- malum ile ferağ eyledi deyu kendi takriri üzere fariğ olduğu
d- beyan olunur.
1-Vech-i tahrir-i huruf oldur ki
2- İşbu bin ikiyüz on sekiz (23.04.1803/11.04.1804) senesine mahsuben ba-berat-ı şerif-i alişan timara mutasarrıf olduğumuz Karitena kazasına tabi Açiholoz karyesi hududu ve sunurunda
3- Vardova dimekle maruf nam mahalde vaki bir tarafı Laleyko ve bir taraf Ohto ve bir taraf tepe ve taraf-ı rabi yaban sakız ağaçı ile mahdud tahminen
4- ziraate salih ve gayr-i salih beş tohum hınta istiab ider bir kıta tarlaya mutasarrıf olan Angelenova karyesinden Kanelo Şikaza nam zimmi kimesne
5- hüsn-i rıza ve kemal-i akıl ve ihtiyarı ile darende-i tapu yine Açiholoz karyesi reayalarından Tanas Skorla nam zimmi kimesneye tarla-yı mezkuru
6- yalnız sekiz guruş mukabelesin ferağ ve tefviz eyleyüb müşteri-yi mesfur dahi vech-i meşru üzere tefevvuz ve kabul eylediğinde semen-i maluma olan
7- meblağ-i mezkuru mesfur Kanelo Şikaza yedine bi’t-temam eda ve teslim eylediğinde tarla tefviz ve tefevvuzuna sahab-i arz marifeti labüd ve lazım olmağın
8- bizler dahi sahib-i arz olduğumuz hasebiyle kanun-ı padişahi üzere taraflara ait olan resm-i tapusu alub yedine işbu tapu-yı zemin
9- virilmişdir ki sal be sal aşar-ı şeriyesini ve rusum-ı örfiyesini sahib-i arz olanlara eda ve teslim eyledikçe keyfa ma yeşa ve yehtar mutasarrıf olmak içün tarafımızdan
10-yed-i mesfur Tanasiye işbu tapu temessükü verilmişdirki taraf-ı aherden hiçbir ferd ahd-ı mümanat ve taarruz eylemeye. Fi 5 R (Rebü’l-ahir) sene 1218  (25 Temmuz 1803)
11- Şuhudu’l-hal
12- Rafti karyesinden İkonomu
ve Yanni Aleksopulo
ve Kiryaji
Sarkozlu Yorgi Panayotakopulo
İlya Mostrofa ve gayrihim.

Bende-i İbrahim Sipahi bin Mehmed, m.

BELGELERİN YUNANCA’YA ÇEVİRİSİ (μετάφραση στα ελληνικά των εγγράφων)
Levent kayapinar, καθηγητής ιστορίας
– μετάφραση από τα αρχαία αραβικά στα τούρκικα

Copyright Arcadians.gr

 
© 2024 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.