WELCOME
"Κάνε από τη Γορτυνία φίλο και στο χέρι κράτα ξύλο"

Παροιμία !!
Οθωμανικά αρχεία Δημητσάνας - έγγραφο 17 Print

Στην Ελληνική γλώσσα

Αριθμός εγγράφου 17

Η επικύρωση στα αραβικά του αναπληρωτή ιεροδικαστή της Καλαμάτας του Αλή Χουλουσή

Η αιτία της σύνταξης του παρόντος ιεροδικαστικού εγγράφου (χοτζέτι) είναι η ακόλουθη:
Από τους μη μουσουλμάνους κατοίκους της κωμόπολης της Καλαμάτας, ο Σπύρος του Γιώργου, ο Πετάγος του Ηλία παρέστησαν ως μάρτυρες στην παρακάτω αγοραπωλησία όπου ο Ηλίας Τζάνης ως πληρεξούσιος των κατοίκων της ανωτέρω κωμόπολης του Μιρβάσχο του Παπαγιαννάκη, και του Παπά (σημ. Γιαννάκη), αφού παρουσιάστηκε, εκούσια επιβεβαίωσε πως μέχρι να κοινοποιηθεί η παρακάτω αναφερόμενη πώληση το περιβόλι που είναι αντικείμενο συναλλαγής πρόκειται περί ακινήτου που αδιαμφισβητήτως ανήκει στους πελάτες μου (σημ. στον Παπαγιαννάκη και τον γιο του) και βρίσκεται στην ανωτέρω επαρχία (σημ. Καλαμάτα) στην τοποθεσία που ονομάζεται Παλαιό Αμυλο (σημ. μπορεί να είναι ο Παλιός Μήλος) και συνορεύει από τη μια με το ακίνητο του Δημητράκη Τζάνη, από την άλλη με το ακίνητο του Αρμονκάβλη και από την άλλη με το το ακίνητο του Κωνσταντή Σάμου και τέλος με δρόμο και έχει μέσα της ελαιόδεντρα, συκιές, αχλαδιές και άλλα οπωροφόρα  και μη οπωροφόρα δέντρα. Το ακίνητο αυτό (ο πληρεξούσιος Ηλίας Τζάνης) το πούλησε στην τιμή των πεντακοσίων είκοσι οχτώ γροσίων, οριστικά και αμετάκλητα και παρέδωσε στον κάτοικο της επαρχίας Καρύταινας τον Πάρσο Γκούμενο από την μονή του Μαίναλου (σημ. μονή του Μαίναλου μπορεί να είναι η Μονή των Αγίων Θεοδώρων), υποσχόμενος την απουσία οποιοδήποτε λόγου που θα προκαλούσε την αναστροφή της πώλησης, Όπως διευκρινίστηκε ο αναφερόμενος μοναχός αγόρασε και παρέλαβε το ακίνητο. Από σήμερα ο αναφερόμενος ανωτέρω πελάτης μου δεν έχει καμιά σχέση και λόγο στο ακίνητο του οποίου έχουν προσδιοριστεί τα όρια και είναι πλέον ιδιοκτησία και δικαίωμα του αγοραστή (σημ Πάρσο Γκούμενο). Οταν ζητήθηκε να του εκχωρηθεί ιεροδικαστικό έγγραφο για να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί όπως επιθυμεί ώστε να μην μπορούν να παρέμβουν τρίτοι, η πράξη αυτή (της συναλλαγής) συντάχτηκε εγγράφως και παραδόθηκε στον μοναχό.
Γράφτηκε στις 5 του Ραμαζανιού έτους χίλια διακόσια δέκα πέντε  (20 Ιανουρίου 1801).

Οι μάρτυρες αυτής της υπόθεσης είναι:
Δημητράκη, Νικόλας Κορκοπετράκης, Γιάννης Αρμονκάβλης, Πολόκας Ηλίας, Θανασόλης και οι άλλοι.

Στην Τούρκικη γλώσσα

17 Nolu Belge


1- Mâ fîhi mine’l-bey’ ve’ş-şera nemmekahu el-fakir ileyhi azze şânuhu

2- Hafız Ali Hulusi el-müvella hilafeten bi-kaza-yı Kalamata
3- Gufira leh
4- Tahrir-i kitab-ı hüccet mastar oldur ki
5- Kalamata kasabası mütemekkinlerinden Spiro veled-i Yorgo ve Petago veled-i İlia nam zimmilerin
6- şehadetleriyle yine kasaba-yı mezbure mütemekkinlerinden  Mirvaşho veled-i Yanaki Papa ve oğlu tarafından
7- takrir-i ita hüccet vekaleti sabite olan yine kasaba-yı mezbur sakinlerinden İlia Cani meclis-i şer-i
8- tenvire gelüb bi’t-tav ikrar-ı tam ve takrir-i kelam iderki bey-i ati-yi beyanının suduruna değin
9- müvekkilim mersumun silk-i mülk-i sahihde münselik emlakından olub kaza-yı mezkurede
10- vaki bir tarafı Dimitraki Cani mülkü ve bir tarafı Armonkavli mülkü ve bir tarafı Konstandi
11- Samoz ve taraf-ı rabi tarik ile mahdud ve mümtaz Palo Amilo tabir mevzide
12- eşçar-ı zeytun ve eşcar-ı incir ve armut ve sair eşcar-ı müsmire ve gayr-i müsmiresi

13- bağçesi tarafından icab ve kabulü havi şurut-ı müfsideden gayri ari bey-i
14- bat-ı sahih-i şeri ile Karitena kazası mütemekkinlerinden Parşo Gomeno Miholoz Manastırına
15- yalnız beş yüz yirmi sekiz guruş mukabelesine bey ve temlik ve teslim eyledi vech-i
16- meşruh rahib-i mersum dahi iştira ve tesellüm ve kabz ve kabul edüp bade’l-yevm
17- emlak-ı mahdude-yi mezkurede müvekkilim mersumun kattan alaka ve müdahale kalmayub
18- müşteri-yi mersumun mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfıdır keyfa ma yeşa ve yehtar
19- mutasarrıf olub tasarufuna kimesne müdahale etmemek içün yedine hüccet-i şeriye
20- ita olsun dediğinde ma huvel baki bi’t-taleb ketb ve yed-i rahibe ita
21- olunmuşdur fi el-yevm hamis işrin min Ramazan-ı mübarek li senet-i hams
22- aşer ve mieteyn ve elf (25 Ramazan 1215= 9 Şubat 1801)
23-Şuhud-ı hal

24- Dimitraki, Nikolo Korkopetaki, Yani Armonkavli, Poloka İlia, Tanasoli ve gayrihim.

BELGELERİN YUNANCA’YA ÇEVİRİSİ (μετάφραση στα ελληνικά των εγγράφων)
Levent kayapinar, καθηγητής ιστορίας
– μετάφραση από τα αρχαία αραβικά στα τούρκικα

Copyright Arcadians.gr

 
© 2023 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.