WELCOME

Ζυγά ζυγά που περπατάς
και τη μεσούλα σου κρατάς,
κάνεις τους νιους και σκάζουνε,
τους γέρους και πλαντάζουνε,
κάνεις και μένα τ' ορφανό,
παίρνω μαχαίρι να σφαγώ.
Μη σφάζεσαι λεβέντη μου
και 'γώ σε κάνω ταίρι μου

Οθωμανικά αρχεία Δημητσάνας - έγγραφο 16 Print

Στην Ελληνική γλώσσα

Αριθμός εγγράφου 16

Η επικύρωση στα αραβικά του ιεροδικαστή
(naib Ebubekir- Εμπου Μπεκίρ) της Καρύταινας

T
ο παρακάτω έγγραφο συντάχτηκε για τον εξής λόγο:
Οι μη μουσουλμάνοι Θεοδωράκης Παλαμίδης και ο Σπύρος Μουζόπουλος οι οποίοι κατοικούν στην επαρχία της Καρύταινας παρέστησαν ως μάρτυρες σε μια αγοραπωλησία, που θα μνημονευτεί παρακάτω, πωλητές είναι οι ιερωμένοι: ο παπά Ακόγκας και ο παπά Μακαριώτας από την μονή του Αγίου Δημητρίου που υπάγεται στην προαναφερθείσα επαρχία. Ο έχων την πληρεξουσιότητα να πραγματοποιήσει αυτήν την πώληση ο μη μουσουλμάνος Χαρίσκο Καρίδης από τους κατοίκους της Καρύταινας αφού ήρθε στο δικαστήριο και έχοντας μαζί του το έγγραφο της πληρεξουσιότητας, εξέφρασε την βούληση του ενώπιον του ιερωμένου της μονής του Αγίου Ιωάννη (σημ.του Πρόδρομου) που βρίσκεται στην προαναφερθείσα επαρχία, σύμφωνα με την δια στόματος του πληρεξουσίου εκφρασθείσα βούληση, προαναφερθέντες αντιπροσωπευόμενοι (σημ. ιερωμένοι της μονής του Αγίου Δημητρίου) έχουν αμπέλι έκτασης τριών στρεμμάτων (σημ. την εποχή εκείνη ένα στρέμα αντιστοιχούσε σε 918,6 τετραγωνικά μέτρα δηλαδή ήταν μια έκταση λίγο μικρότερη από το σημερινό στρέμμα που αναλογεί σε 1000 τρ. μέτρα) το αμπέλι αυτό που βρίσκεται στους αμπελώνες της Βιδώνης περιοχή που υπάγεται στην Καρύταινα, συνορεύεται με ένα πόταμι, με το αμπέλι του Λάμπρου Γιώργα και το αμπέλι του ΄Καραβογιώργα και τέλος με το αμπέλι του Σχολείου, επιπλέον και έναν ακαλλιέργητο αγρό τους το μεταβίβασαν με δική τους πλήρη βούληση και τα μέρη αμοιβαία επιβεβαίωσαν την πράξη της πώλησης χωρίς να υπάρχει κανένα κώλυμα που τυχόν θα καθιστούσε άκυρη την μεταβίβαση. Το δικαίωμα μεταβιβάστηκε έναντι τιμήματος τριακοσίων πενήντα γροσίων και ο ιερωμένος της εν λόγω μονής αφού το αγόρασε κατέστη κύριος του πωληθέντος. Επίσης ο μοναχός ονόματι Ακάγκο μεταβίβασε ακόμα ένα αμπέλι που είχε έκταση ένα στρέμμα περίπου πάλι στον ίδιο μοναχό της ίδιας μονής (σημ. του Προδρόμου) έναντι πενήντα γροσίων. Ο αγοραστής κατέβαλε στους πληρεξουσίους το ποσό των τριακοσίων γροσίων για την προηγούμενη πώληση και το ποσό των πενήντα γροσίων για την δεύτερη και αυτοί στη συνέχεια τα χρήματα που έλαβαν τα ξόδεψαν για τις ανάγκες και τα χρέη τους. Από σήμερα κιόλας οι πληρεξούσιοί μου δεν έχουν κανένα δικαίωμα στα αναφερθέντα αμπέλια τα οποία έχουν καταστεί αγορασμένη ιδιοκτησία του μοναχού της μονής του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Και για να ασκήσει το δικαίωμα του χωρίς κανένα εμπόδιο και για να μην παρέμβει κανείς στην άσκηση του δικαιώματος αυτού, όταν ζήτησε να δοθεί από το δικαστήριο ιεροδικαστικό έγγραφο (τίτλος ιδιοκτησίας) αφού επικυρώθηκε από το δικαστήριο αυτό η συναλλαγή συντάχτηκε το παρόν μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.
Συντάχτηκε στις 18 του Τζεμαζουλαχίρ του 1211(= 19 Δεκεμβρίου 1796)
Οι μάρτυρες:
Κωνσταντίνος Βολόνης, Δημήτρης Καβλάρης Στεμνιτσιώτης, Κώστας Νικητόπουλος, Γιάννης Βολόνης, Αργύρης Κόνιας και άλλοι .


Στην
Τούρκικη γλώσσα

16 Nolu Belge

1-Mâ fîhi mine’l bey’ ve’ş-şera vaka’ ‘indi efkarü’l-vera merayaü’l-fakir ileyhi azze şânuhu
2- Ebubekr el-müvella hilafeten bi-kaza-yı Karitena
3- gufira leh
4-Sebeb-i tahrir-i kitab-ı mastar oldur ki:
5- Karitena kazası reyalarından Theodoraki Palamindi ve İspiro Muzopulo nam zimmiler şehadetleriyle
6- kaza-yı mezbura tabi Ayo Dimitri Manastırı rahibleri Papa Akango ve Makaryota nam rahibler
7- tarafından bey-i at’i-l beyanı takrir ve ita-yı hüccete vekaleti sabit olan Karitena mütemekkinlerinden Harisko
8- Karidi nam zimmi meclis-i şer-i envere gelüb işbu hamül’ü-s sifr kaza-yı mezburede kain Ayani
9- Prozdromo tabir olunur manastırın rahibi muvacehesinde bilvekala ikrar-ı tam tabir-i meram
10- eyledikde müvekillerim mersumlar kaza-yı mezbura tabi Vidoni bağlarında kain bir tarafı dere ve bir tarafı
11- Lambro Yorga ve bir tarafı Karavoyorga ve taraf-ı rabi Skolio bağlarıyla mahdud ve mümtaz üç
12- dönüm mülk bağlarını ve bir mikdar arazi-yi haliyelerini  kendü hüsn-i rızaları ve kemal-i ihtiyarları ile
13- rahib-i mesfure tarafeyden icab-ı kabuli havi şurut-ı müfsid ve mübtalden ari bey ü bat-ı
14- kati ile yalnız üç yüz elli guruş mukabelesine bey ve temlik manastır-ı mezburun rahibi dahi vech-i meşruh
15- üzere iştira ve temlik ve yine mahal-i mezburda müvekkilan-ı mesfurandan Akango nam rahibin malik
16- olduğu diğer tahminen bir dönüm mülk bağı yine Manastır-ı mezburun rahibine elli guruş mukabelesine bey
17 ve teslim ol dahi iştira ve teslim edib semenleri olan meblağ-ı mezkur üç yüz elli guruş
18- ile diğer elli guruş müvekkillerim mersuman yedlerine tamamen eda idub anlar dahi deynlerine ve sair havayiclerine
19- sarf ve infak eylediler bade’l- yevm zikr-i sebkat iden bağlarda müvekkillerim mersumların katan alaka  
20- ve müdahaleleri kalmayub manastır-ı mezkur Ayani Prodromozun rahibinin mülk-i müşterası ve hakk-ı
21 sarfıdır keyfa ma yaşa mutasarrıf olub tasarrufuna kimesne müdahale iylememak içün rahib-i mesfur
22- yedine kıbel-i şer’-i enverden  hüccet-i şeriye ita olunsun deyu bi’l- vekalet takrir eylediğinde gıbe’t- tasdiki’ş-
23- şeri’ ma huve’l- vaki  bi’t- taleb ketb olundu  harere fi el-yevm’ü-s samin aşere min şehr-i cemazü’l-
24- ahire li-seneti ahadi aşer ve mieteyn ve elf. (18 Cemaziyelahir 1211= 19 Aralık 1796)
25-Şuhud’u-l  hal

26-Dimitri Kavlari İstimniçalı, Konstantin Voloni, Kosta Nikitopulo, Yani Voloni, Argiri Konia ve gayrihim.

BELGELERİN YUNANCA’YA ÇEVİRİSİ (μετάφραση στα ελληνικά των εγγράφων)
Levent kayapinar, καθηγητής ιστορίας
– μετάφραση από τα αρχαία αραβικά στα τούρκικα

Copyright Arcadians.gr

 
© 2024 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.