WELCOME
"Κάνε από τη Γορτυνία φίλο και στο χέρι κράτα ξύλο"

Παροιμία !!
Οθωμανικά αρχεία Δημητσάνας - έγγραφο 15 Print

Στην Ελληνική γλώσσα

Αριθμός εγγράφου 15

T
ο παρακάτω έγγραφο συντάχτηκε για τον εξής λόγο:
Ένας αγρός του οποίου διατηρούμε το δικαίωμα εκμετάλλευσης με σουλτανικό μπεράτι, κατ’υπολογισμό του έτους χίλια διακόσια δέκα (εγίρας 1210= 18.07. 1795/ 06.07.1796) και που βρίσκεται στο συνοικισμό Βοδόνι του χωριού Ατσίχολου της επαρχίας Καρύταινας, δίπλα στο αμπέλι του ιερωμένου Παπά Κότσου και συνορεύεται από ένα ποτάμι, από την αλλή πλευρά με το αμπέλι του Καράβο Γιώργου και με ένα  χαντάκι και από την άλλη με το αμπέλι του σφετερεστή Γιάννη και το αμπέλι του Λίμπρο Γιώργα και στην τέταρτη πλευρά με το αμπέλι της μονής του Αγίου Ιωάννη. Ο αγρός αυτός είναι ορισμένος και αποτελείται από πέντε στρέμματα που εν μέρη είναι κατάλληλος προς αγροτική εκμετάλλευση. Ο μη μουσουλμάνος από τους ιερωμένους της μονής του Αγίου Δημητρίου ο παπά Κάτσο ήταν εξαδιαρέτου κυρίαρχος και του παραπάνω προσδιορισθέντος αγρού και το εκμεταλλευόταν, το δεκαετές δικαίωμα εκμετάλλευσης που είχε παραχωρήσει με δική του θέληση και προσωπική του συγκατάθεση στην εκκλησία που ονομάζεται μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη και λόγω τούτου επειδή χρειάζεται να δοθεί ο τίτλος ιδιοκτησίας από μέρους του τιμαριούχου και για να μην καταντήσουμε ένοχοι και εμείς που είμαστε τιμαριούχοι σύμφωνα με τον νόμο του σουλτάνου είμαστε υποχρεωμένοι να εισπράξουμε τους φόρους από τον καινούριο δικαιούχο (σημ.το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη) και εν συνεχεία αυτός ο τίτλος ιδιοκτησίας δόθηκε στους εκπροσώπους των ιερωμένων του μοναστηρίου του Αγίου Ιωάννη και αυτοί αφού περιέλθει υπό την κατοχή τους ο αγρός αυτός και όσο καταβάλλουν στους τιμαριούχους την δεκάτη, ας το εκμεταλλευτούν όπως νομίζουν. Για να μην εμποδιστούν (σημ.στην άσκηση του δικαιώματός τους) από μέρους μας ή από οποιονδήποτε άλλον τους παραχωρήθηκε ο παρών τίτλος ιδιοκτησίας.
7 Μουχαρρέμ έτος (1)210 (= 24 Ιουλίου 1795 μ.Χ)
Εγώ ο ιδιοκτήτης του αναφερομένου τιμαριού ο σπαχής Ιμπραήμ

Αυτοί που ήταν μάρτυρες αυτής της συναλλαγής:
Θανάσης Οικονομόπουλος, Δημήτρης Καβαλάρης, Αναγνώστης Μπορνάζος, Προπύργο Καράβο Γιώργα, Αναγνώστης Λαμπρογιώργας και άλλοι.

Στην Τούρκικη γλώσσα

15 Nolu Belge


1- Vech-i tahrir-i huruf budur ki,

2- İşbu bin iki yüz on senesine mahsuben ba-berat-ı şerif-i alişan timara mutasarrıf olduğumuz Karitena kazasına tabi Açiholos nam karye mezrasında
3- vaki Vodoni mezrada vaki Papa Kaço nam ruhbanın bağı kenarında bir tarafında dere ve bir tarafında Karavoyorga bağı ve bir tarafdan
4- hendek ve Yani mütegalleleri  bağı Lambro Yorga’nın bağı ve taraf-ı rabi Ayani Monastırının bağı ile mahdud ve mümtaz tahminen ziraate salih ve gayr-i salih beş dönüme mütehammil 
5- bir kıta tarla hududat-ı mezburat ile mahdud tarlaya müşaaen müşterek malik ve mutasarrıf olan Ayo Dimitri Monastırı ruhba-
6- nlarından Papa Kaço nam nasrani hakk-ı kararını ve tasarruf-ı adiyesini kendü hüsn-i rızası ile ve kemal-i ihtiyarı ile yine Ayani Monastırı
7- nam kenisaya hibe-i sahiha ile inam ve sahib-i arzdan tapusun verilmesine lazım ve müttehem olmağın bizler dahi sahib-i
8- arz olduğumuz hasebiyle kanun-i padişahi üzere taraf-ı aid resm-i zemini alub mezbur Ayayanni Monastırı ruhbanlarından
9- vekilleri mezbur yedlerine işbu tapu temessükü virilmişdir ki kendiler varub zabt u rabt idüb ve sal be sal aşarı- şeriyesini
10- sahib-i arz olanlara eda ve teslim eyledikce keyfa ma yeşa ve yehtar mutasarrıf olsunlar tarafımızdan ve taraf-ı aherden ferd ü adem
11- mani olmasun içün yedine işbu tapu tezkiresi virilmişdir. Fi 7 M (Muharrem) sene (1)210 (24.07.1795).

12- Şuhud-ı hal.  Tanasi İkonomopulo, Dimitri Kavalari, Anagnosti Bornazo, Propirgo Karavoyorga, Anagnosti Lambroyorga ve gayrihim.


Bende-i İbrahim sipahi, mutasarrıf-ı timar-ı mezkur.


BELGELERİN YUNANCA’YA ÇEVİRİSİ
(μετάφραση στα ελληνικά των εγγράφων)
Levent kayapinar, καθηγητής ιστορίας
– μετάφραση από τα αρχαία αραβικά στα τούρκικα

Copyright Arcadians.gr

 
© 2024 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.