WELCOME
Ο Κλώντ Φωριέλ είναι στη παγκόσμια κριτική ο ανάδοχος του Δημοτικού μας τραγουδιού. Στάθηκε ένας από τους πιό φωτεινούς μελετητές της λαικής ποίησης, που με εργασίες πρωτότυπες η Δύση παρέλαβε ένα δώρο απρόοπτο της αιώνιας Ελλάδος.
Οθωμανικά αρχεία Δημητσάνας - έγγραφο 14 Print

Στην Ελληνική γλώσσα

Αριθμός εγγράφου 14

T
ο παρακάτω έγγραφο συντάχτηκε για τον εξής λόγο:
Το έτος εγίρας χίλια εκατόν εβδομήντα έξι (23.07.1762 μ.Χ-11.07.1763 μ.Χ.) στο μέρος που ονομάζεται Βιδόνι που υπάγεται στην επαρχία της Καρίταινας, ο Χουσεϊν Μολλά που είχε στην εκμετάλλευσή του έναν αγρό έκτασης περίπου δέκα στρεμμάτων και το οποίο συνόρευε με τον αγρό του Χουσεϊν, με δρόμο που τελείωνε στο ποτάμι που εισχωρούσε στο πηγάδι, με τον παπά Θανάση και το χαντάκι (σημ. μπορεί να είναι και τάφρος για να εμποδίζει την εισροή υδάτων από γειτονικούς αγρούς) που έσκαψε ο Νίτας το οποίο όταν έφτανε στο ποτάμι τελείωνε στο πουρνάρι και στην τέταρτη πλευρά συνόρευε με το ποτάμι. Τον αναφερόμενο αυτό αγρό (σημ. Ο Χουσεϊν Μολλά) με δική του βούληση το πούλησε στην τιμή των είκοσι οκτώ γροσίων σε έναν από τους κατοίκους της Στεμνίτσας, τον μοναχό παπά Κάτσο που έχει το παρόν αυτό τίτλο ιδιοκτησίας και ο οποίος είναι ιερωμένος στην μονή του Αγίου Δημητρίου. Ο  αναφερόμενος (μοναχός) αποδεχόμενος, το αγόρασε και κατέβαλε όλο το ποσό των είκοσι οχτώ γροσίων στο χέρι του αναφερόμενου Μολλά Χουσεϊν και για να περιέλθει στην κατοχή και κυριότητα του ο συγκεκριμένος αγρός επειδή χρειάζεται να γίνει γνωστοποίηση στον τιμαριούχο, σύμφωνα με τον νόμο του σουλτάνου οι φόροι εισπράχθησαν από τον τιμαριούχο και ο παρών τίτλος ιδιοκτησίας δόθηκε στον αγοραστή από τον τιμαριούχο. Ο αγοραστής εφόσον καταβάλλει κάθε χρόνο την δεκάτη στον τιμαριούχο δικαιούται να εκμεταλλευτεί τον αγρό όπως νομίζει και να μην εμποδιστεί στην άσκηση του δικαιώματός του με κανέναν τρόπο ούτε από μέρους μας (του τιμαριούχου), ούτε από οποιονδήποτε άλλον.
Τα παρόν έγγραφο συντάχτηκε το έτος εγίρας (1)176 και στις εφτά του Σεφέρ (28 Αυγούστου 1762 μ.Χ)

Εγώ ο Αλή Σιπαχιζαντέ τιμαριούχος του χωριού Ατσίχολου.


Στην Τούρκικη γλώσσα

14 Nolu Belge

1- Vech-i tahrir-i huruf oldur ki
2- Bin yüz yetmiş altı senesinde Karitena kazasına tabi Vidoni nam mahalde bir tarafı Hüseyin tarlası ve bir tarafı yol kuyuya giren
3- dereye nihayet bulur ve bir tarafı papa Tanas ve bir tarafı Nitanın çıkardığı hendek dereye varınca purnar ağacı nihayet
4-bulur ve taraf-ı rabi dere ile mahdud olan tahminen on dönüm tarlaya mutasarrıf olan merkum Mola Hüseyin kendi hüsn-i rızasıyla
5- iş bu darende-i temessük İstemniça mütemekkinlerinden Papa Kaço ruhbaniye Ayo Dimitri manastırında ruhbandır yirmi sekiz guruşa
6- tefviz mesfur dahi kabul ve tefevvuz edib bedel-i ferah olan meblağ-ı merkum yirmi sekiz guruşu merkum Mola Hüseyin yedine tamamen
7- ede ve teslim eylediğinden tarla-yı mezkurun zabt-ı tasarrufuna sahib-i arz marifeti la-büdd ve lazım olmağla kanun-i şehriyari üzere
8- resm-i zemini alınub yedine işbu tapu verildi madem ki sal be sal aşar-ı şeriyesi izn-i sahib-i arz olanlara
9- eda ettikden sonra keyfa ma yeşa mutasarrıf olub tarafımızdan ve tarafı-ı aherden kimesne mani olmaya tahriren fi 7 S (Safer) sene (1)176 (28 Ağustos 1762)

Bende-i Ali Sipahizade sahib-i timar-ı Açiholoz    

BELGELERİN YUNANCA’YA ÇEVİRİSİ
(μετάφραση στα ελληνικά των εγγράφων)
Levent kayapinar, καθηγητής ιστορίας
– μετάφραση από τα αρχαία αραβικά στα τούρκικα

Copyright Arcadians.gr     

 
© 2024 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.