WELCOME

Ποτάμια της Αρκαδίας . Δαφνών –  Βρασιότης –  Τάνος – Αλφειός –  Ελισσώνας –  Λούσιος –  Ερύμανθος –  Λάδων ( Ρουφιάς) .

Οθωμανικά αρχεία Δημητσάνας - έγγραφο 13 Print

Στην Ελληνική γλώσσα

Αριθμός εγγράφου 13


Η επικύρωση στα αραβικά του ιεροδικαστή
(Halil-Χαλήλ) της Καρύταινας
T
ο παρακάτω έγγραφο συντάχτηκε για τον εξής λόγο:
Από τους κατοίκους του χωριού Ατσίχολου της επαρχίας της Καρύταινας ο μη μουσουλμάνος Γιάννης Γαννόπουλος (σημ. στο έγγραφο το όνομα είναι γραμμένο ως Γιάνης του Γιάννη), στο δικαστήριο, ενώπιον του μη μουσουλμάνου ιερωμένου Νικηφόρου από την μονή του Αγίου Ιωάννη που υπάγεται στην ίδια επαρχία, με την δική του θέληση δήλωσε τα εξής: Καθώς βρισκόμουν σε κάποιο άλλο μέρος ο πατέρας μου ο Γιάννης θέλημα θεού, απεβίωσε και άφησε έναν αγρό που βρισκόταν στο χωριό Ατσίχολο μέσα στο οποίο υπήρχε ένα κεραμοποιείο. Ο αγρός αυτός συνόρευε από τη μια μεριά με ένα ξεροπόταμο, από την άλλη με αγρό της μονής του Αγίου Ιωάννη (σημ. του Προδρόμου) και από την άλλη με αγρό της μονής Φιλοσόφου και τέλος από την τέταρτη πλευρά του συνόρευε με τον ονομαζόμενο παλιό δρόμο. Αφού πέθανε ο πατέρας μου, σύμφωνα με καταγγελίες κάποιων ο αγρός αυτός περιήλθε στην κατοχή του μοναχού Νικηφόρου και όταν ζήτησα μέσω δικαστικής οδού την απόδοσή του, προέκυψαν διαφωνίες μεταξύ μας οι οποίες και καταγράφησαν. Ομως όταν ζητήθηκε λεπτομερή εξήγηση από έμπιστους ανθρώπους και διενεργήθηκε σχετική έρευνα έγινε γνωστό ότι ο εν λόγω αγρός ήταν αγρός του βακουφιού του προαναφερθέντος μοναστηριού. Μπροστά σ’αυτήν την εξέλιξη απέσυρα την αγωγή μου και παραιτήθηκα από την αξίωσή μου και στο εξής δεν έχω καμιά σχέση με τον αγρό αυτό ούτε και έχω σκοπό να παρέμβω σε αυτήν. Για την περίπτωση που ενδεχομένως εγερθούν διεκδικητικές αγωγές από μέρους μου, κατατέθηκε η παρούσα ομολογία ενώπιων των δικαστών . Αυτός που έκανε την ομολογία κλήθηκε να έρθει ενώπιος ενωπίω με τον προαναφερθέντα μοναχό που ονομαζόταν Παπάς και αφού επικυρώθηκε η πραγματική αυτή κατάσταση γράφτηκαν τα παραπάνω.
Το παρόν έγγραφο συντάχτηκε στις 15 Σαφέρ 1175 (=15 Σεπρεμβρίου 1761)
Οι μάρτυρες των ανωτέρω είναι:
Ο διερμηνέας Μπενάκης Κοτζάμπασης, Δημητράκης Κοτζάμπασης, ο Τεράκης, ο Κωνσταντίνος, ο Νίκος και ο Νικόλας.

Στην Τούρκικη γλώσσα


13 Nolu Belge

1-El-emrü kemâ zükire fihe nemmekahu el-fakir ileyhi azze şânuhu
2- Halil el-kadı bi-kaza-yı Karitena
3- afüye anhu
4- Sebeb-i tahrir-i kitab oldur ki,
5- Karitena kazasına muzafe karye-i Açiholoz sükkanından Yanni veled-i Yanni nam zimmi meclis-i şer’-i hatiru
6- lazimi’t-tevkirde yine kaza-yı mezbura tabi Ayani Manastırı keşişi Nikiforo nam zimmi muvacehesinde
7- bi’t-tav’ ikrar ve takrir-i kelam idüb ben diyar-ı aherde olurken babam Yanni bi-emr-i Allah-i teala
8- helak olub karye-i mezbur Açiholoz toprağında vaki kiramithanede ocağı
9- olan bir kıta tarla ki bir tarafı kuru dere ve bir tarafı Ayani Manastırı tarlası ve
10- bir tarafı Çolasofi Manastırı tarlası ve taraf-ı rabi eski yol dimekle maruf yol ile
11- mahdud olan tarla baban halik-i mezkur Yanni nam halik olub bade’l-helak
12- sakite intifa eylemişdir deyu bazı kimesneler haberleri ile tarlayı mahdud-ı mezkuru mesfur
13- keşiş Nikiforozdan dava eylediğimde beynimizde münazaat-ı keşide vaki olmuşdu
14- ve lakin sikat nasdan tefahhus ve sual eylediğinde tarla-yı mezkur-ı mahdud manastır-ı
15- mezburun şurut-ı vakıf tarlası olduğu malumum olmağla dava-yı mezkur müddei
16- fariğ ve zimmetini ibra eyledim bad’e-l yevm tarla-yı mahdud-ı mezkurda kata alaka ve müd-
17- halem yokdur husus-ı merkum içün benden asalet veya ve kemalet deavi zuhur iderse
18- led’e-l hükkam mesmua ve makbul olsun didikde mukırr-ı mesfur Papas nam zimmi mesfur keşiş
19- bi’l-muvacehe tasdik edilmeğin ma huve’l-vaki ketb olundu tahriren fi el-yevmü’l- hamis ve’l-aşer min safer’ü-l hayr sene (1)175 (15 Safer 1175=15 Eylül 1761)
20- Şuhud’u-l hal
21- Tercüman Benaki Kocabaş, Dimitraki Kocabaş, ve Teraki, Konstantin ve Niko ve Nikolas.       


BELGELERİN YUNANCA’YA ÇEVİRİSİ
(μετάφραση στα ελληνικά των εγγράφων)
Levent kayapinar, καθηγητής ιστορίας
– μετάφραση από τα αρχαία αραβικά στα τούρκικα

Copyright Arcadians.gr

 
© 2024 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.