WELCOME
Αρκαδικό τοπίο μου υγρό…
Γόνιμο χώμα που στερήθηκε το σπόρο
Μήτρα ανθρώπων και θεών που αιμορραγεί
Λεύτερο αίμα που πληρώνει ακόμα φόρο
Ελένη Παπαδοπούλου
Οθωμανικά αρχεία Δημητσάνας - έγγραφο 4 Print
Στην Ελληνική γλώσσα

Αριθμός εγγράφου 4
Η επικύρωση στα αραβικά του ιεροδικαστή
(Mehmet-Μέxμετ) της Καρύταινας
T
ο παρακάτω έγγραφο συντάχτηκε για τον εξής λόγο:
Ο Παναγιώτης Κασόλης από τους μη μουσουλμάνους κατοίκους της Στεμνίτσας που υπάγεται στην επαρχία της Καρύταινας, ο οποίος ήταν επίτροπος στη μονή του Αγίου Ιωάννη (σημ.Μονή του Αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου) που βρισκόταν στα όρια του ανωτέρου χωριού, ενώπιων του Δήμου Μερκιροπούλου και Νίκου Μπικρενοπούλου μη μουσουλμάνων κατοίκων του χωριού Ράφτη της επαρχίας Καρύταινας, ισχυρίστηκε και δήλωσε  ότι οι ανωτέρω και συν αυτούς οι κάτοικοι του χωριού Ράφτη από κοινού ήταν αλληλοεγγυήτες και έλαβαν από την μοναστηριακή περιουσία (σημ. στο έγγραφο αναφέρει: από το βακούφι του μοναστηριού) 45 ριγιάλια [γρόσια](σημ. νόμισμα των Ισπανών και των Ολλανδών το οποίο χρησιμοποιούσαν και οι Οθωμανοί).

Οταν οι μοναχοί της ανωτέρω μονής ζήτησαν να επιστραφούν αυτά τα χρήματα δεν τα έδωσαν πίσω και πρόβαλαν ψευδείς δικαιολογίες. Ο Παναγιώτης Κασόλης είπε πως για να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του επιτρόπου, η επιθυμία του είναι η είσπραξη των χρημάτων. Όταν ρωτήθηκαν οι ανωτέρω αναφερόμενοι μη μουσουλμάνοι (σημ.οφειλέτες), αυτοί από κοινού απέρριψαν τους ισχυρισμούς (σημ. τα αρνήθηκαν). Τότε ζητήθηκε από τον Κασόλη να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για το αληθές των ισχυρισμών του. Στη συνέχεια από τους κατοίκους του αναφερόμενου χωριού ο μη μουσουλμάνος Κανέλος Βιτζέρας παρουσιάστηκε ως μάρτυρας και κατέθεσε τα εξής: «Γνωρίζω ότι οι εν λόγω μη μουσουλμάνοι και (σημ. μαζί με αυτούς) κάτοικοι του χωριού έλαβαν 45 γρόσια από τα χρήματα του εν λόγω μοναστηριού και ότι ήταν αλληλοεγγυητές αυτό το ξέρω και το επιβεβαιώνω ως μάρτυρας.» Αφού είπε αυτά έγινε δεκτή η μαρτυρία του και κατόπιν οι μη μουσουλμάνοι των οποίων τα ονόματα αναφέρονται παραπάνω αποπειράθηκαν να απαντήσουν και είπαν ότι οι μοναχοί του αναφερόμενου μοναστηριού ας ορκιστούν πως δεν έλαβαν αυτά τα χρήματα και τότε εμείς θα πληρώσουμε αυτά τα 45 γρόσια. Κατόπιν τούτου ζητήθηκε από τον μοναχό παπά Δανίλα να ορκιστεί. Και αυτός όταν ορκίστηκε στο όνομα του Θεού ο οποίος απέστειλε το Ευαγγέλιο με τον Ιησού τον υιό της Μαρίας, τότε καταβλήθηκαν τα 45 γρόσια. Το έγγραφο αυτό αφού συντάχτηκε παραδόθηκε στον αναφερόμενο επίτροπο ώστε όταν χρειαστεί να χρησιμεύσει ως αποδεικτικό στοιχείο.

Το παρόν έγγραφο γράφτηκε το τελευταίο δεκαήμερο του Ζιλχιτζέ έτους 1071 (6-15 Αυγούστου 1662 μΧ.)

Αυτοί που ήταν μάρτυρες σ’αυτήν την υπόθεση : Μιχάλη Πέτρι, Παναγιώτης Μπαρτζής, Μαυροπόδι Στίμο, Παπά Γιώργος, Πολυχρόνης Καβαλάρης, Φιλοπάπας Ηλίας, Θανάσης Βλώρος και οι άλλοι.


Στην Τούρκικη γλώσσα
4 Nolu Belge

1-Mümanaat-ı mazmuma ba-karar el-hasım … ….
2- Hurrire el-fakir ileyhi ta’ala ali el-kâdı bi-Karitena afiye anhu
3-El-emru kemâ zukire fîhe nemmekahu el-fakir ileyhi subhânehu
4-Mehmed el-kâdı bi-Karitena afiye anhu
5- Sebeb-i tahrir-i huruf oldur ki
6- Kasaba-yı Karitena kazası müzafatından İstimniça nam karye sınurunda vaki Ayoyani nam manastırda
7- mütevelli olan karye-yi mezbure zimmilerinden Panayoti Kasoli nam zimmi mahfili-i kaza mahalle-i
8- murtazada kaza-yı mezbure tevabinden Rafti nam karye zimmilerinden Dimo
9- Merkiropulo ve Nikolo Bikrenopulo nam zimmileri ihzar ve mahzarlarında iddia
10- ve takrir-i kelam idub zimmiyan-ı merkuma ve sair Rafti ahalisi birbirisinin kefaletleri ile
11- manastır-ı merkum evkafı malından kırk beş ayni riyali guruş almışlardır
12-  manastır-ı merkum rahibleri taleb eylediklerinde virmeyüb taallül ve bahane iderler
13- sual olunub tevliyetim hasebiyle alıverilmek matlubumdur dedikde gıbbe’s-sual
14- zimmiyanı merkuman bi’l-külliye münkirler olmağın mezbur Kasuli’nin sıdk-ı makale beyyine
15- taleb olundukda karye-yi mezbure zimmilerinden KaneloVicera nam zimmi li-ecli’ş-şehade
16- hazır olub şöyle eda-yı şehaded eylediği zimmiyan-ı merkuma ve sair karye ahalisi
17- manastır-ı merkum malından kırkbeş guruş ve birbirilerine kefil-i ba-mal oldukların bilurum bu hususda
18- şahidim şehaded dahi ederim dedikde bade şeraiti’l-kabul şehadeti hayır kabule vaki oldukdan
19- sonra zimmiyan-ı mersuman cevaba mutasaddi olub eyitdiler ki mal-ı merkumu manastır rahibleri
20- almadıklarına yemin itsünler marü’z-zikr olan kırk beş guruşa bizler eda idelim dediklerinde
21- manastır-ı merkum rahiblerinden Papa Danila’ya half teklif olundukda bil-lahi ellezi enzele’l-İncil ala
22- İsa bin Meryem aleyhisselam deyu tahlif olundukda meblağ-i mezkur kırk beş guruşla edasına
23- hükm birle haze’l huruf ketb müteveli-yi merkum yedine vaz olundu vakt-i hacette
24- mübeyyine hal ola harii-zalik hurire fi evhar-i şehr-i zil-hicce li seneti isna ve sebin ve elf (20/30 Zilhicce 1072 =15 Ağustos 1662)
25- Şuhud-ı hal
26-Mihal Petri, Panayoti Barçi, Mavropodi İstoma, Papa Yorgo, Polihroni Kavalari, Filopapa İlia, Tenasi Vloro ve gayrihim

BELGELERİN YUNANCA’YA ÇEVİRİSİ (μετάφραση στα ελληνικά των εγγράφων)
Levent kayapinar, καθηγητής ιστορίας – μετάφραση από τα αρχαία αραβικά στα τούρκικα

Copyright Arcadians.gr

 
© 2024 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.