WELCOME

Η επιστροφή στην Αρκαδία, στην αγκαλιά της φύσης που γαληνεύει και ισορροπεί, δεν είναι μια νεφελώδης αποστροφή των ουτοπιστών, αλλά μια αναγκαία στροφή, ένα καταφύγιο ελεύθερης ανάσας.

Αρκαδία – Ειδήσεις από το παρελθόν ... Print

Οι «ειδήσεις» του παρελθόντος αναφέρονται στην Αρκαδία και είναι ποικίλου ενδιαφέροντος.

Μεταθέσεις δασκάλων, θάνατοι Γορτυνίων, καταχρήσεις της εξουσίας εις βάρος χωρικών, δημοτικές εκλογές, επινοητικοί φυγόδικοι, οικογενειακές έριδες και Τριπολιτσιώτες στο Χαρμπίν της Άπω Ανατολής, τη γενέθλια πόλη του ποιητή των θαλασσών Νίκου Καββαδία (1910-1965), οι οποίοι βοηθούν παντοιοτρόπως τη μακρινή τους πατρίδα.

Αλλά ας παραθέσουμε επί λέξει τις σχετικές «ειδήσεις» του παρελθόντος.

Νομιμόφρων, 24.2.1864 – Ο κ. Ευθύμιος Βασιλειάδης φοιτητής, διωρίσθη βοηθός εις το έν Ανδριτσαίνη ελλ. σχολείον, από του οποίου μετετέθη εις το έν Λαγκαδίοις ο ελληνοδιδάσκαλος κ. Κ.Μ. Καβαλλάρης.

Στοά, 30.1.1880 – Εξεδόθη υπό του έκ Γορτυνίας κ. Α. Γρηγοριάδου διατριβή επί υφηγεσία «Περί της αθανασίας της ψυχής κατά Πλάτωνα», έν η άριστα ο πολυμαθής επιστήμων το ζήτημα τούτο επραγματεύσατο δι’ ό και επαξίως των κόπων και πολυχρονίων αυτού μελετών έν τοις γερμανικοίς πανεπιστημίοις, ενεκρίθη υπό των καθηγητών του ημετέρου πανεπιστημίου.

Στοά, 16.2.1880 – Ο βουλευτής Γορτυνίας και αντισυνταγματάρχης κ. Κων/νος Πλαπούτας ασθενεί βαρέως.

Στοά, 18.2.1880 – Χθές απεβίωσεν ο βουλευτής Γορτυνίας και ταγματάρχης[i] Κωνσταντίνος Πλαπούτας και σήμερον 11 π.μ. κηδεύεται.

Αιών, 21.1.1887 -  Καθ’ επιστέλουσιν εις το χωρίον Κούρτογα[ii] της Μεγαλοπόλεως χωροφύλακες συλλαβόντες τον χωρικόν Λιμπέριον Κωνσταντόπουλον διότι τους κατήγγειλεν επί αρπαγή ορνίθων, αφού τον έδειραν καλώς τον έδεσαν και τον εκρέμασαν από τινός δένδρου, ανάψαντες δε κάτωθεν άχυρα αφήκαν αυτόν να καπνίζεται. Ο δυστυχής χωρικός κατωρθώσας επί τέλει ν’ απαλλαγή κατήγγειλε τους βασανίσαντας αυτόν εις την Δικαιοσύνην.

Αιών, 6.10.1887 – Κατά την γενομένην προχθές την Κυριακήν επαναληπτικήν δημοτικήν εκλογήν έν τω δήμω Κλείτορος της Γορτυνίας δήμαρχος εξελέχθη ο κ. Σ. Νανοπουλίδης δια πλειοψηφίας δώδεκα ψήφων. Έν τω δήμω Φαλάνθου Μαντινείας δήμαρχος εξελέγη ο κ. Κ. Ροϊνός.

Στοά, 7.9.1880 – Ο έν Τριπόλει φυγόδικος Μπιτζικόρδας περικυκλωθείς υπό αστυνομικών κλητήρων και χωροφυλάκων έν τινί οικία έν η εκρύπτετο, κατώρθωσεν ενδυθείς γυναικεία, να διαλάθη την προσοχήν των φυλάκων και να διαφύγη.

Νέα Εφημερίς, 21.9.1882 – Απέθανε προ τινών ημερών έν Τριπόλει κτυπηθείς δια γρόνθου υπό του γυναικαδέλφου του εις την κεφαλήν ο Δημ. Δολιανίτης ή Ροϊνιώτης. Πάρε σύζυγον, ορίστε, να έχης και τοιούτον γυναικάδελφον.

Ακρόπολις, 6.1.1907 – Οι Έλληνες του Χαρμπίν: Χαρμπίν 10 Δεκεμβρίου 1906 -  Οι έν Άπω Ανατολή Τριπολίται συνελθόντες εις συνεδρίασιν συνέστησαν «Πατριωτικόν Σύνδεσμον» αμέσως δε ήρχισαν τας εισφοράς και συνέλεξαν 8.022 ρούβλια. Το πόσό τούτο ως και τα εισπραχθησόμενα έν τω μέλλοντι, θα διατεθούν δια διαφόρους ανάγκας της Τριπόλεως και ιδίως δια τον φωτισμόν κι τα σχολεία της.

 

 Αντώνης Ν. Βενέτης
Μοναστηράκι Δωρίδος

==================

Arcadians.gr

 [i] Στις 16.2.1880 αναφέρεται σαν αντισυνταγματάρχης.

[ii] Πιθανόν το χωριό Κούρτη (Οθωμανικές Απογραφές). Στο Λεξικό των Οικισμών της Πελοποννήσου δεν αναφέρεται ούτε το Κούρτη.  Εάν κάποιος αναγνώστης γνωρίζει περισσότερα για το χωριό Κούρτογα, ας επικοινωνήσει με την σελίδα μας ώστε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για την θέση του στον χώρο.

 

 

 

 

 
© 2024 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.